INGRIDS FARMOR-SOLDATDOTTER MARGTA BYQVIST BENGTSSON

På bilden Nils Johan och Margta.

Generation I

Soldatdotter Margta BYQVIST-BENGTSSON. Född 1861-02-01 Bäcken nr 10 i Järvsö. Närvarande vid dopet: Modern Soldatdottern Anna Olsdotter i Bäcken nr:10m, Oäkta Döpt i Undersvik af N P Arvitt enl. Attst af den 1-2-1861. Faddrar: Sockenmannen Olof Jonsson i Karsjö sockenmannadottern Brita Jonsdotter Soldaten Erik Sarik och hustrun Margta Olsdotter i Tå Död 1941-01-24 Rolfsta, Forsa, (X). Näsviken Far: I:1 Pehr BYQVIST ( JONSSON ). Mor: I:2 Anna OLSDOTTER. Margta BYQVIST-BENGTSSON blev 79 år.

Enl.Årsbok 12 Förhörsbok 405 bor 1881-04-28 Soldatdotter Margta Persdotter i Järvsö, från 1883-05-26 bor de i Ljusdal och Familjen flyttar sedan till Rolfsta Näsviken där Margta dör1941-01-23

Äktenskap med Rallare Nils Johan BENGTSSON (Född 1854-12-15 Hallaslätt, Urshult (G). Död 1936-12-14 Forsa Kyrka (X).).

Barn:

Karl BENGTSSON. Född 1881-11-11 Ljusdal (X). Död 1902-08-09 Rolfsta Forsa, (X).

Banvakt Per Johan BENGTSSON. Född 1883-07-08 Wälje, Ljusdal (X). Död 1956-05-28 Forsa (X).

Ada Vilhelmina Edit BENGTSSON. Född 1886-04-18 Wälje, Ljusdal (X). Död 1918-01-31 Söderhams Lasarett, (X).

Nils August Teodor BENGTSSON. Född 1889-05-11 Wälje, Ljusdal (X). Död 1903-06-18 Rolfsta, Forsa (X).

Ogift Johanna Elvira Matilda BENGTSSON. Född 1890-03-17 Wälje, Ljusdal (X). Död 1981-10-12 Forsa (X).

Lars Gustav Konrad BENGTSSON. Född 1893-07-17 Böle, Forsa (X). Död 1945-04-02 Forsa, (X).

Anna Albertina Jenny BENGTSSON. Född 1895-08-14 Böle, Forsa (X). Död 1969-09-16 Granlo, (Y).

Martin Frithiof Lambert BENGTSSON. Född 1897-09-17 Rolfsta, Forsa, (X). Död 1982-03-08 Spånga Stockholm (A).

Fabriksarbetare Klas Arthur Henning BENGTSSON. Född 1901-08-12 Rolfsta, Forsa, (X). Död 1996-09-18 Hudiksvalls Lasarett.

I:1 f

Pehr BYQVIST ( JONSSON ). SOLDAT A-K 92 /Nattvakt på Karsjö station. Född 1836-08-28 Karsjö, Järvsö (X). född 1836-08-28 i Karsjö, Järvsö enl min släkt Järvsö Död 1915-12-09. Far: II:1 Jonas PEHRSSON. Mor: II:2 Margta OLSDOTTER. Pehr BYQVIST ( JONSSON ) blev 79 år.

FÖRRE SOLDATEN PER BYQVISTS TORP I KARSJÖ, JÄRVSÖ.

"Den 3 November 1885 omkring klockan 19 hade han befunnit sig hemma i sin bostad, som är belägen på ett stenkasts avstånd från det ställe där Carl Olsson Hedström samma afton blivit skjuten, att Hedström då inkommit till honom och efter det han visat en knöl eller uppsvällning i sin panna, yttrat att Per Bäck nyss skjutit honom."

I en dokumentärbok som handlade om misshandel, mord och ett nedbränt härbre i Karsjö, förekommer både Jonas och Per Byqvist som vittnen.

En Carina Andersson som jag har kontakt med håller nu på med en dokumtärbok om ett skottdrama i Karsjö och en tågstöld på vägen upp mot Järvsö, bokens titel är -Vilda västern i Jörvsö i den boken förekommer också Per Byqvist som vittne.


DET NERBRÄNDA HÄBRET

Kronolänsmanskontoret i Jerfsö

Protokoll hållet vid polisundersökning i Karsjö å nedanskrifne dagar,

nämligen Den 3 November 1889

Sedan från polismannen A. J. Sand telegrafiskt meddelande ingått derom, att på morgonen ungefär kl3 eld utbrutit uti samt totalt förstört såväl ett Hemmansegaren Olof Mårtensson i Karsjö tillhörigt herbre, som ock ett deri förvaradt lager af lin, säd, jerfsöväf, fogel m. m. det senare tillhörigt dels Handlanden Erik Olsson i samma by, och dels f. Bonden Mårten Olsson derstädes, samt att det befarades, det inbrottsstöld, innan elden utbröt, föröfvats i nämnde herbre, så infann sig undertecknad, Kronolänsman, biträdd av Kontorsskrifvaren Ruben Didrikson samt polismannen A. J. Sand å brandstället för undersöknings hållande dervid afnedanskrifne personers berättelser inhemtades som följer

Handlanden Er. Olsson: att han hade i herbret förvarade ungefär 130 stl: s.k."Jerfsöväf', cirka 50 lispund lin samt hafra och fogel till okändt pris allt värderadt till omkring 2000 Kronor och ej brandförsäkradt; att han, som tillsammans med sin broder Anders begagnade den innanför boden belägna kammaren såsom sofrum, efter att hafva lagt sig Kl. 8 föregående afton, väcktes af Arbetaren Jonas Byqvist i Karsjö vid tretiden på morgonen med tillkännagifvande, att elden vore lös; att han då skyndsamt steg upp och begaf sig till brandstället, men att elden då redan gripit så vidt omkring sig, att all räddning var omöjlig; att han ej varit i herbret sedan Kl. 4 foregående dags afton, då han vädrat den befintliga fogeln, hvarefter dörren af honom noga igenlåsts samt att han ej har anledning misstänka någon så- som anstiftare av branden.

Bondesonen Anders Olsson vitsordade de af Erik Olsson lemnade uppgifterna, men tillade dessutom, att han, som forst anländt till brandstället, iakttagit, att dörren stod öppen, samt att han genom densamma kunde se att en del af linet var borta.

Nattvakten Per Byqvist i Karsjö: att han klockan omkring 1/2 11 e.m. hört Handlanden Wesslen och Arbetaren Carl Hedström från Alfta samt en eller två andra for honom okände personer stå och samtala, dervid Byqvists och nattvakten Borgs namn uttalats. att en Byqvists tillhörig hund flere gånger rusat öfver bangarden vid stationen och upp mot Wesslens bostad men strax återkommit hvadan det tydligen framgick, att folk derstädes befann sig; att ljus hos Wesslen var tändt nästan hela natten såväl i rummen å nedre botten som ock uppe på vinden; att han ungefår Kl. 3 på morgonen varseblifvit en tjock svart rök uppstiga från herbret hvarfor han väckte i närheten boende personer, samt att han, då han derefter kom fram till brandstället, observerade, att dörren var uppbruten.

PÅ BILDEN PER BYQVISTS HUND.

Arbetaren Janas Byqvist i Karsjö, hvilken på aftonen Kl ungefär 1/2 11 gått ned till stationen för att hålla sin fader sällskap under dennes vaktgöring hade samma berättelse som Per Byqvist, men tillade dessutom, att han vid 11 tiden på aftonen hört huru någon eller några personer befunno sig inuti Olof Mårtenssons tröskverk, beläget i närheten afherb- ret; att han, som derefter gick hem för att hemta kaffe, vid återkomsten återigen hört detsamma, och att han dessutom i närheten af brandställe hört Wesslens röst att det sedan blivit tyst, och att ingenting förspordes, förr än elden utbröt, samt att han äfven varseblifvit, det dörren till herbret befanns uppbruten.

Protokoll hållet vid särskildt sammanträde med Arbrå och Jerfsö

tingslag å tingsstället i Jerfsö den 7 december 1889.

Närvarande: Undertecknad Häradshöfding och Domhafvande i orten samt följande Nämnd: Erik Ersson i Säljesta, Olof Ersson i Våga, Olof Edlund i Säljesta, Olof Jonsson i Bondarf (t. den 28/91838), Lars Persson i Stene, Olof Jonsson i Hof, Erik Mårtensson i Sannaiund samt Jon Persson i Hofsätter

Vid återföretagandet af den från särskildt sammanträde den 16 sistlidna November uppskjutna ransakningen med häktade handlanden Johan Wesslen i Karsjö tillstädes- komna åklagaren Lnm Knut Kjellbom och målseganden handlanden Erik Olsson hvarjemte Wesslen för Rätten instäldes af häradstjenaren Johan Pettersson.

Protokollet vid föregående ransakningstillfälle föredrogs och lemnades utan anmärkning, hvaruppå åklagaren, som på gifven anledning uppgaf, att egaren till den nedbrunna bygg- naden hemmansegaren Olof Mårtensson af åklagaren uppfordrats att i dag komma tillstä- des, anhöll om vittnesförhör med nattvakten Per Byqvist och dennes son arbetaren Jonas Byqvist begge i Karsjö.

Vid upprop kommo dessa tillstädes samt tingo, då jäf mot dem icke anfördes eller kunde utrönas, aflägga vittneseden erinrades om dess vigt, hördes hvar för sig samt berättade:

Per Byqvist: att vittnet vidhålle sin vid polisförhöret afgifna nu för vittnet upplästa berättelse, dock att vittnet endast hört Wesslen och en annan person samspråka i närheten av herbret, utan att vittnet kunde med bestämdhet säga om denne senare varit Hedström, hvilken vittnet under ifrågavarande natt icke sett till; att vittnet icke iakttagit ljussken från Wesslens vind mera än under en qvarts timma, samt att vid vittnets ankomst till brandstället dörren till herbret ej varit uppbruten utan blott stått något öppen, tilläggande vittnet, att det ställe hvarifrån vittnet hört samtalet mellan Wesslen och ofvannämnde person, låge på ett afstånd från stationen af omkring 300 till 400 fot och ungefär lika långt från Wesslens bostad, att under samtalet Wesslen under svordomar häftigt utfarit mot vittnet och nattvakten Borg, hvilken senare vore extra stationskarl och biträdde vittnet vid nattjenstgöringen samt att Wesslen vorde antagligen härledt sig deraf, att vittnets hund flera gånger skält på Wesslen och rusat mot hans bostad.

Jonas Byqvist: att vittnet som ifrågavarande afton varit på väg till stationen i afsigt att besöka sin fader, i närheten av råskilnaden mellan Undersvik och Jerfsö hört Wesslens röst, dervid denne, hvilken vittnet likvisst på grund af det stora afståndet icke kunnat se, 6. såsom vittnets ord föllo, "ömsom kräktes och svor"; att vittnet kort derefter vid det vittnet passerat öfver en åker, bemärkt en person som kommit gående åt Offerberg till;att vittnet som lagt sig ned på åkern "mot skyn"tyckt sig igenkänna Karl Hedström; att vittnet som häruppå gått vidare, i närheten af stationen hört någon gå förbi herbret till ett bredvidliggande tröskverk, hvilket vittnet vid

sin framkomst omtalat för sin fader, som dervid, genmält, att det antagligen varit Erik Hansson, hvilken begifvit sig ned för att mala; att vittnet efter en stund återvändt hem föratt hemta kaffe åt sin fader, att då vittnet ånyo varit på väg till stationen vittnet äfvenledes för num- mit prassel från herbret, i hvars närhet vittnet hört en person gå, hvilken vittnet dock på grund af mörkret ej kunnat igenkänna; samt att vittnet, som vid sin åter- komst till stationen qvarstannat hos sin fader, liksom denne vid tre- tiden på morgonen förmärkt rök uppstiga från herbret, i anledning hvaraf begge begifvit sig dit, och att byggnaden då stått i full låga, hvarjemte vittnet jemväl iakttagit att dörren till densamma varit öppen.

Berättelserna upprepades för och vidkändes af vittnena, som i ersättning för sin tingsuppvaktning tillerkändes 2 kronor och 40 öre hvartdera att af allmänna medel förskottsvis utgifvas.

Äktenskap med Anna OLSDOTTER (Född 1841-05-17 Bäcken nr 10 i Järvsö. Död 1924-02-09.).

Barn:

Soldatdotter Margta BYQVIST-BENGTSSON. Född 1861-02-01 Bäcken nr 10 i Järvsö. Död 1941-01-24 Rolfsta, Forsa, (X).

Jonas BYQVIST. Född 1865-11-13 Karsjö, Järvsö (X).

Kerstin ERIKSSON BYKVIST. Född 1868-04-15 Karsjö, Järvsö (X). Död 1955-07-03 Karsjö 8:2, 10, Järvsö.


I:2 m

Anna OLSDOTTER. Soldatdotter. Född 1841-05-17 Bäcken nr 10 i Järvsö. Död 1924-02-09. Far: II:3 Olof KLING (PEHRSSON). Mor: II:4 Kerstin ANDERSDOTTER. Anna OLSDOTTER blev 82 år.

Kan ha en syster som heter Margta Olsdotter gift med Soldat Erik Sarik se. Margta Persdotter

Generation II

II:1 ff

Jonas PEHRSSON. Sockenmurare. Född 1806-06-15 Karsjö, Järvsö (X). Källa Genline Död 1892-12-01 Karsjö, Järvsö (X). Far: III:1 Pehr JERF. Mor: III:2 Brita PEHRSDOTTER. Jonas PEHRSSON blev 86 år.

Äktenskap med Margta OLSDOTTER (Född 1817-10-02 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1882-03-27.).

Barn:

I:1 Pehr BYQVIST ( JONSSON ). Född 1836-08-28 Karsjö, Järvsö (X). Död 1915-12-09.

Karin JONASDOTTER. Född 1838-08-12. Död 1838-11-22.

Olov JONSSON. Född 1839-11-10 Karsjö, Järvsö (X).

Brita JONSDOTTER. Född 1844-06-14 Karsjö,, Järvsö (X). Död 1886-05-30 Tå, Järvsö (X).

Jonas JONSSON MALM. Född 1847-03-13 Karsjö, Järvsö (X).

Erik JONSSON. Född 1849-02-13 Karsjö, Järvsö (X). Död 1895-12-01 Karsjö, Järvsö (X).

Margta JONSDOTTER. Född 1852-12-16 Karsjö, Järvsö (X).


II:2 fm

Margta OLSDOTTER. Född 1817-10-02 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1882-03-27. Far: III:3 Nämndeman Olof OLSSON. Mor: III:4 Karin ERSDOTTER. Margta OLSDOTTER blev 64 år.


II:3 mf

Olof KLING (PEHRSSON). Född 1807-11-25 Kalv, Järvsö (X). Så här står det i födelseboken: 1807 nov. 25 döpt 26 Olof fader Afskedade Per Bång hustru Lovisa Bergström i Kalf, 30-år. Faddrar: Per Larsson och hustru Brita ...dotter i Kalf, B.S, Per Persson i Nor, pigan Brita Persdotter i Nor. Död 1877-11-22 Säljesta 11, Järvsö (X). Så här står det i dödsboken: 1877 nov 22 Kling Olof Persson Kass Soldat från norra Säjesta å längden på försvarslöse. Han blev 69 år 11 mån 27 dagar. dödsorsak okänd Far: III:5 Soldat Pehr PHERSSON BÅNG. Mor: III:6 Maria Lovisa BERGSTRÖM. Olof KLING (PEHRSSON) blev 69 år.

Äktenskap med Kerstin ANDERSDOTTER (Född 1808-11-27 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1867-03-06.).

Barn:

Margta OLSDOTTER. Född 1830-10-05 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1907-05-07 Tå, Järvsö (X).

Pehr OLSSON. Född 1832-07-17 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1864-11-09 Stene 1 (X).

Karin OLSDOTTER. Född 1834-12-01 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X).

Kerstin OLSDOTTER. Född 1837-11-14 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X).

I:2 Anna OLSDOTTER. Född 1841-05-17 Bäcken nr 10 i Järvsö. Död 1924-02-09.

Anders OLSSON KLING. Född 1844-01-22 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X).

Olof OLSSON. Född 1846-10-18 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1847-03-11.

Brita OLSDOTTER. Född 1848-02-28 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X).

Ingrid OLSDOTTER. Född 1853-02-27 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X).

Barn med ?.

Barn:

Margta OLSDOTTER??.


II:4 mm

Kerstin ANDERSDOTTER. Född 1808-11-27 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1867-03-06. Far: III:7 Anders JÖNSSON-SÄLG. Mor: III:8 Margta JONSDOTTER. Kerstin ANDERSDOTTER blev 58 år.

Generation III

III:1 ff f

Pehr JERF. SOLDAT. Född 1764 Jämtland (Z). Ingen uppgift om församling finns Död 1848-01-24 Karsjö, Järvsö (X). Pehr JERF blev högst 84 år.

Född X 46

Äktenskap med Brita PEHRSDOTTER (Född 1744-06-03 Karsjö, Järvsö (X). Död 1822-01-18.).

Barn:

Kerstin PEHRSDOTTER. Född 1793-12-20 Karsjö,, Järvsö (X).

Brita PEHRSDOTTER. Född 1796-04-01 Karsjö,, Järvsö (X).

Pehr JERF. Född 1802-04-14 Kalv, Järvsö (X).

II:1 Jonas PEHRSSON. Född 1806-06-15 Karsjö, Järvsö (X). Död 1892-12-01 Karsjö, Järvsö (X).

Margta PEHRSDOTTER. Född 1811-07-10 Karsjö, Järvsö (X).

Äktenskap med Anna ERSDOTTER (Född 1781-11-07 Trödje, Hille (X).. Död 1829-05-27 Karsjö, Järvsö (X).).III:2 ff m

Brita PEHRSDOTTER. Född 1744-06-03 Karsjö, Järvsö (X). Mor: Brita Persdotter f. 1774 Källa Genline Död 1822-01-18. Brita PEHRSDOTTER blev 77 år.III:3 fm f

Nämndeman Olof OLSSON. Bonde. Född 1769-01-28 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Född 28.1.1769 el. 1779 svårt att utläsa överkryssat då han dör Olov Olsson, född 1769-01-28 i Kåsjö 7, Järvsö(32K5) enl. Min Släkt, Järvsö Död 1822-08-02 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Far: IV:5 Olof JONSSON. Mor: IV:6 Anna OLOFSDOTTER. Olof OLSSON blev 53 år.

Äktenskap med Margta PERSDOTTER (Född 1774-12-18 Våga, Järvsö( (X). Död 1798-02-24 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).).

Äktenskap med Karin ERSDOTTER (Född 1780-12-20 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1858-01-04 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).).

Barn:

Per NYBERG. Född 1800-07-31 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).

Olof SÄLLIN. Född 1808-11-11 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).

Erik OLSSON. Född 1812-04-25 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).

Anna OLSSON. Född 1812-04-25 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1871-05-05 Järvsö (X).

II:2 Margta OLSDOTTER. Född 1817-10-02 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1882-03-27.

Anders OLSSON. Född 1823-10-08 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).
III:4 fm m

Karin ERSDOTTER. Född 1780-12-20 Säljesta 13, Järvsö (X). född 1780-11-26 enl Min Släkt Järvsö Död 1858-01-04 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Far: IV:7 Erik JONSSON. Mor: IV:8 Margta ERSDOTTER. Karin ERSDOTTER blev 77 år.
III:5 mf f

Soldat Pehr PHERSSON BÅNG. Född 1769-04-19 Nor, Järvsö (X). "Min Släkt" 23B 9, 4, 3, 2, 1 Död 1836-12-25 Kalv, Järvsö (X). 1836-12-25 dör avskedade soldat Per Bång i Kalf av lungsot, 67 år gammal Far: IV:9 Pehr SAMUELSSON-HURTIG. Mor: IV:10 Anna PEHRSDOTTER. Pehr PHERSSON BÅNG blev 67 år.

23 B 2

Äktenskap med Maria Lovisa BERGSTRÖM (Född 1779-12-20 Stockholm (A). Död 1848-10-15 Kalv, Järvsö (X).).

Barn:

Pehr PEHRSSON. Född 1797-07-03 Kalv, Järvsö (X). Död 1849-10-14 Tällby, 1 Undersvik, Järvsö.

Anna PEHRSDOTTER. Född 1798-08-23 Kalv, Järvsö (X). Död 1855-06-21 Boda, Järvsö (X).

Anders PEHRSSON. Född 1801-08-12 Kalv, Järvsö (X). Död 1889-03-27 Uvås, Järvsö (X).

Kerstin PEHRSDOTTER BÅNG. Född 1804-05-25 Kalv, Järvsö (X). Död 1868-01-28.

II:3 Olof KLING (PEHRSSON). Född 1807-11-25 Kalv, Järvsö (X). Död 1877-11-22 Säljesta 11, Järvsö (X).

Ingrid PEHRSDOTTER. Född 1810-05-05 Kalv, Järvsö (X). Död 1879-05-04 Kalv, Järvsö (X).

Brita PEHRSDOTTER. Född 1812-07-09 Kalv, Järvsö (X).

Karin PEHRSDOTTER BÅNG. Född 1815-03-20 Kalv, Järvsö (X). Död 1850-02-28.

Margta PEHRSDOTTER BÅNG. Född 1818-02-02 Kalv, Järvsö (X). Död 1818-02-21 Kalv, Järvsö (X).

Margta PEHRSDOTTER BÅNG. Född 1820-03-12 Kalv, Järvsö (X). Död 1893-12-04.III:6 mf m

Maria Lovisa BERGSTRÖM. Född 1779-12-20 Stockholm (A). 1779-12-20 Stina ligger på [Stockholm] Barnhusförsamlingen som no: 946 Hon är ogift 30-år gammal 2 dra. födandet. Kom om aftonen kl 8 och blef kl. 11 naturligt förlöst af med. Linderoth från en levande flicka. 1779-12-21Legat på kvinno path. ammas. mjölk i brösten. 1779-12-22 Döptes barnet och kallades Maria Lovisa. 1779-12-25 Utgick i dag följd med sitt barn. Barnhusbarn från Stockholm (A) [Stockholm] Barnhusförsamlingen, ., Övrigt, 1779-1780, 0-0, Bild 94 av 98, GID 2703.33.60900, Död 1848-10-15 Kalv, Järvsö (X). Död i SVINNSOT=TUBERKULOS 69 år gammal, som enka. Far: IV:11 BERGSTRÖM. Mor: IV:12 Stina. Maria Lovisa BERGSTRÖM blev 68 år.

BIOGRAFI: Maria Lovisa Bergström f 1779 blir bortlämnad till barnhus i Stockholm, volymnummer 10 Inskrivningsnummer 208 1786-07-27 ålder 6 år när arbetskarlen, Bergström och hans hustru Stina avlider. 1787-06-25 blir Lovisa utskriven Utskrivningsnummer 655 Bergström Maria Lovisa

Volymnummer 10 Inskrivningsnummer 208 1786-07-27 Maria Lovisa Bergström 6 5/6 år 1787. Hon kommer till Kalv, Järvsö och gifter sig där med Per Persson Bång, 1798-10-12, hon dör i SVINNSOT=TUBERKULOS 69 år gammal, som enka.III:7 mm f

Anders JÖNSSON-SÄLG. Torpare. Född 1776-06-05 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1837-01-22. Anders JÖNSSON-SÄLG blev 60 år.

Äktenskap med Margta JONSDOTTER (Född 1775-08-23 Säljesta, Järvsö (X). Död 1841-04-15.).

Barn:

II:4 Kerstin ANDERSDOTTER. Född 1808-11-27 Säljesta (Bäcken) Järvsö (X). Död 1867-03-06.

Jonas ANDERSSON. Född 1811-12-23 Säljesta, Järvsö (X). Död 1886-08-09 Säljesta, Järvsö (X).

Anders ANDERSSON. Född 1819-01-10 Säljesta, Järvsö (X). Död 1881-11-19 Stene 2 (X).III:8 mm m

Margta JONSDOTTER. Född 1775-08-23 Säljesta, Järvsö (X). Död 1841-04-15. Margta JONSDOTTER blev 65 år.

Generation IV

IV:5 fm ff

Olof JONSSON. Bonde. Född 1735-11-29 Kåsjö 7, Järvsö. Död 1814-01-03 Kåsjö 7, Järvsö (X). Far: V:9 Jonas PERSSON. Mor: V:10 Gölin OLSDOTTER. Olof JONSSON blev 78 år.

Äktenskap med Anna OLOFSDOTTER (Född 1736-01-12 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1808-01-15 Kåsjö 7, Järvsö (X).).

Barn:

Brita OLSDOTTER. Född 1760-06-28 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1808-12-30 Säljesta 5 (6), Järvsö, (X).

Kyrkvärd Jonas OLSSON. Född 1763-08-15 Kåsjö 7, Järvsö. Död 1823-05-21 Kåsjö 7, Järvsö (X).

III:3 Nämndeman Olof OLSSON. Född 1769-01-28 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1822-08-02 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).

Per OLSSON. Född 1772-08-27 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1828-04-14 Kåsjö 7, Järvsö (X).

Kerstin OLSDOTTER. Född 1775-10-21 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1828-01-30 Norr Säljesta, "Skräddars", Järvsö.IV:6 fm fm

Anna OLOFSDOTTER. Född 1736-01-12 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1808-01-15 Kåsjö 7, Järvsö (X). Far: V:11 Olof MATTSSON. Mor: V:12 Kerstin GUDMUNDSDOTTER. Anna OLOFSDOTTER blev 72 år.IV:7 fm mf

Erik JONSSON. Bonde. Född 1724-08-02 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1806-10-14 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Far: V:13 Nämndeman. Jonas SVENSSON. Mor: V:14 Sigrid ERIKSDOTTER. Erik JONSSON blev 82 år.

Äktenskap med Karin OLSDOTTER (Född 1726-01-07 Öje, Järvsö (X). Död 1768-09-05 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X).).

Barn:

Kerstin ERIKSDOTTER. Född 1750-06-09 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1826-07-16 Bäcken, Järvsö (X).

Kyrkvärd Jonas ERIKSSON. Född 1751-12-30 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1835-01-04.

Sigrid ERIKSDOTTER. Född 1754-01-14 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1811-09-22 Vik 5 "Ol-Mårs", Järvsö (X).

Husman Olov ERSSON. Född 1755-11-09 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1800-03-22 Säljesta, Järvsö (X).

Brita ERIKSDOTTER. Född 1758-09-13 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1809-12-22 Boda 6 "Per-Ers", Järvsö (X).

Per ERSSON. Född 1764-07-04 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1786-11-10 Järvsö (X).

Äktenskap med Margta ERSDOTTER (Född 1744-04-15 Säljesta 9, Järvsö (X).).

Barn:

Nämndeman Erik ERIKSSON. Född 1770-05-02 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1856-11-19 Sanna "Stenshammar", Järvsö (X).

Margta ERSDOTTER. Född 1778-09-30 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1847-02-28 Kramsta ss 1, Järvsö (X).

III:4 Karin ERSDOTTER. Född 1780-12-20 Säljesta 13, Järvsö (X). Död 1858-01-04 Säljesta 9 "Ol-Ols", Järvsö (X).IV:8 fm mm

Margta ERSDOTTER. Född 1744-04-15 Säljesta 9, Järvsö (X). Far: V:15 Nämndeman. Erich PEHRSSON. Mor: V:16 Margeta PEHRSDOTTER.IV:9 mf ff

Pehr SAMUELSSON-HURTIG. Bonde. Född 1748-11-29. Död. Far: V:17 Samuel BENGTSSON GLADMAN. Mor: V:18 Ingrid PEHRSDOTTER.

Äktenskap med Anna PEHRSDOTTER (Född 1748-04-27. Död 1814-02-07.).

Barn:

III:5 Soldat Pehr PHERSSON BÅNG. Född 1769-04-19 Nor, Järvsö (X). Död 1836-12-25 Kalv, Järvsö (X).

Olof PERSSON. Född 1771-11-13 Nor nr 8, Järvsö (X). Död 1840-05-18 Säljesta ss 8 (Bäcken2) Järvsö (X).

Johan PERSSON. Född 1774-09-24 Nor nr 8, Järvsö (X). Död 1783-06-16.

Anders PEHRSSON SKOG. Född 1777-08-13 Nor nr 8, (vik ss9). Död 1848-07-19 Kalv (Nordsjö) Järvsö (X).

Ingrid PEHRSDOTTER. Född 1784-08-10 Nor nr 8, (vik ss9). Död 1816-02-04 Nor, Järvsö (X).

Johan PERSSON. Född 1788-08-19 Nor nr 8, (vik ss9). Död 1791-01-19.

Brita PEHRSDOTTER. Född 1790-04-30 Nor nr 8, (vik ss9). Död 1858-06-15 Arbrå (X).IV:10 mf fm

Anna PEHRSDOTTER. Född 1748-04-27. Död 1814-02-07. Död i Lungsot 67 år gammal "Min Släkt" 23B 9, 4, 3, 2, 1 Far: V:19 Per HANSSON BÄCK. Anna PEHRSDOTTER blev 65 år.

Född X 2IV:11 mf mf

BERGSTRÖM. ARBETSKARLEN. Född.

Barn med Stina.

Barn:

III:6 Maria Lovisa BERGSTRÖM. Född 1779-12-20 Stockholm (A). Död 1848-10-15 Kalv, Järvsö (X).IV:12 mf mm

Stina.

Generation V

V:9 fm ff f

Jonas PERSSON. Bonde. Född 1699-12-21 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1774 Kåsjö 7, Järvsö (X). Far: VI:17 Per JONSSON. Mor: VI:18 Brita OLSDOTTER. Jonas PERSSON blev högst 75 år.

Äktenskap med Gölin OLSDOTTER (Född 1701-07-14 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1792-04-16 Kåsjö 7, Järvsö (X).).

Barn:

IV:5 Olof JONSSON. Född 1735-11-29 Kåsjö 7, Järvsö. Död 1814-01-03 Kåsjö 7, Järvsö (X).V:10 fm ff m

Gölin OLSDOTTER. Född 1701-07-14 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1792-04-16 Kåsjö 7, Järvsö (X). Far: VI:19 Olof PERSSON. Mor: VI:20 Brita OLSDOTTER. Gölin OLSDOTTER blev 90 år.V:11 fm fm f

Olof MATTSSON. Bonde. Född 1702-06-09 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1773-11-24 Kramsta 7 "Gummens", Medelpad (Y). Far: VI:21 Sockensmed Mathis OLUFSSON RING. Mor: VI:22 Kerstin PERSDOTTER. Olof MATTSSON blev 71 år.

Äktenskap med Kerstin GUDMUNDSDOTTER (Född 1711-04-12 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1785-11-22 Kramsta 7 "Gummens", Medelpad (Y).).

Barn:

Kerstin OLSDOTTER. Född 1730-08-20 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1807-04-24 Skridsvik 4, Järvsö (X).

Mats OLOFSSON. Född 1733-07-09 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1779-03-13 Säljesta, Järvsö (X).

IV:6 Anna OLOFSDOTTER. Född 1736-01-12 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1808-01-15 Kåsjö 7, Järvsö (X).

Nämndeman. Olof OLSSON. Född 1739-03-06 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1814-02-04 Säljesta 11 "Gummens", Järvsö (X).

Nämndem. Gudmund OLOFSSON. Född 1739-03-06 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1802-09-27 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).

Brita OLSDOTTER. Född 1743-12-16 Kramsta 7 "Gummens", Järvsö (X). Död 1831-02-03 Hamre 5 "Markusas", Järvsö (X).V:12 fm fm m

Kerstin GUDMUNDSDOTTER. Född 1711-04-12 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1785-11-22 Kramsta 7 "Gummens", Medelpad (Y). Far: VI:23 Gudmund OLOVSSON FLYGARE. Mor: VI:24 Kristina JONSDOTTER. Kerstin GUDMUNDSDOTTER blev 74 år.V:13 fm mf f

Nämndeman. Jonas SVENSSON. Bonde. Född 1696-02-12 Uvås 1 "Mönsters", Järvsö (X). Död 1759-02-28 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Far: VI:25 Nämdeman Sven JOHANSSON. Mor: VI:26 Brita JONSDOTTER. Jonas SVENSSON blev 63 år.

Biografi:

Fosterson (och arvtagare?) till bonden Pehr Olofsson i Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö. Gift 1720-10-09 med Sigrid Ericsdotter från Älvsätra 5, Järvsö.

OI-Larsgården

I Ol-Larsgården nummer 13 dog Jonas Svensson 1759 och samma år skedde arvsskifte efter honom. Han efterlämnade hustru Sigrid 58 år gammal samt sju barn. Dotter Cherstin 37 år och gift till Ede 2, sonen Eric 35 år och gift 1748 med Karin Olsdotter från Föränge 5, sonen Pehr 32 år och gift med Karin Svensdotter från Föränge 10, ogifte sonen Sven 27 år, dotter Brita 24 år och gift 1754 till gård 7 i Säljesta, dotter Margreta 22 år och gift 1759 till gård 2 i Säljesta samt den omyndige sonen Olof 18 år gammal.

Även på denna gård ärvde sönerna och döttrarna lika stora andelar av åker- resp. ängeshö.

Arvsfördelning av åker och ängeshö Ol-Larsgården 2 gill. åkerhö 8 ½ alnar 2 gill.ängeshö till barnen Cherstin, Eric, Pehr, Sven, Brita, Margeta, Olof.

Makan Sigrid Modem, fick sin tredjedel av åkerhöet, 8 gillingar och 14 ½ alnar, samt av ängeshöet 7 gillingar. Åkerhöet värderades till 10 daler/gillingen och ängeshöet till 8 daler/gillingen.

FOTNOT:Gillingen är ett norrländskt hömått, som rymd mätte gillingen 6,28 kubikmeter och som hövikt var den 255 kg. Lass: Hömått, där man skilde mellan vanligt lass = 340 kg 1 gilling = 1 lass. Alnar är ett mått där en aln är ca: 0,60 cm.14½ alnar är då 8,4 mtr. och 8½ alnar är då 4,9 mtr.

OI-Larsgården

Hemmanet Säljesta nummer 13, Ol-Lars, var 9 öre i skatt och "blev modem med barnen så öferens, at de nu det samma uppdrager till äldste sonen Erik Jonsson och hans hustru Karin Olofsdotter, att nyttja, bruka och behålla så som sin välfångna egendom, för sig och sina efterkommande och därpå utsatte modem och barnen köpet till en summa av 600 daler kopparmynet" (Arvshandling 1759, Jon Svensson, nr 13). Denna penningsumma fördelades på följande sätt:

Arvinge Hus- och jordpenningar daler öre Moder 200, Erik 72 23, Pär 72 23, Sven 72 23, Olof 72 23, Kerstin 36 11, Brita 36 11, Margreta 36 11 Totalt 600

Modern tog sin tredjedel av hus- och jordpenningarna. Sönerna ärvde dubbelt så mycket hus- och jord penningar som döttrarna.

Äktenskap med Sigrid ERIKSDOTTER (Född 1701-09-23 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1775-11-25 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X).).

Barn:

Kerstin JONSDOTTER. Född 1722-09-30 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1797-06-26 Ede 2, Järvsö (X).

IV:7 Erik JONSSON. Född 1724-08-02 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1806-10-14 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X).

Per JONSSON. Född 1727-07-05 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1801-11-11 Nor 3, Järvsö (X).

Husman Sven JONSSON. Född 1732-01-05 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1817-04-24 Säljesta, Järvsö (X).

Brita JONSDOTTER. Född 1735-01-08 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1822-07-22 Säljesta 7 "Tysk", Järvsö (X).

Margreta JONSDOTTER. Född 1737-08-16 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1814 Säljesta 2 "Ol-Mårs", Järvsö (X).

Husman Olov JONSSON. Född 1741-01-25 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Död 1813-09-03 Föränge, Järvsö (X).V:14 fm mf m

Sigrid ERIKSDOTTER. Född 1701-09-23 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1775-11-25 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X). Far: VI:27 Erik JONSSON. Mor: VI:28 Margreta ERIKSDOTTER. Sigrid ERIKSDOTTER blev 74 år.V:15 fm mm f

Nämndeman. Erich PEHRSSON. Bonde. Född 1714-10-03 Kåsjö 4, Järvsö. Död 1770 Säljesta 9, Järvsö (X). Far: VI:29 Pehr Peder OLOFSSON. Mor: VI:30 Brita ERSDOTTER. Erich PEHRSSON blev högst 56 år.

Måg, nämndeman o, bonde i Säljesta s 9. (37 S 3)

Äktenskap med Margeta PEHRSDOTTER (Född 1715-12-20 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1808-07-12 Säljesta 9, Järvsö (X).).

Barn:

Brita ERSDOTTER. Född 1738-02-09 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1804-07-18 Säljesta, Järvsö (X).

Ingrid ERSDOTTER. Född 1739-07-07 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1828-10-26 Säljesta, Järvsö (X).

Kjerstin ERSDOTTER. Född 1740-11-23 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1819-07-30 Säljesta s 9 "Arvids", Järvsö (X).

IV:8 Margta ERSDOTTER. Född 1744-04-15 Säljesta 9, Järvsö (X).

Per ERIKSSON. Född 1749-04-07 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1838-08-25 Järvsö (X).V:16 fm mm m

Margeta PEHRSDOTTER. Född 1715-12-20 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1808-07-12 Säljesta 9, Järvsö (X). Far: VI:31 Pehr PEHRSSON. Mor: VI:32 Ingrid OLOFSDOTTER. Margeta PEHRSDOTTER blev 92 år.V:17 mf ff f

Samuel BENGTSSON GLADMAN. Soldat Nr: 54. Född 1726. Död 1760. Far: VI:33 Bengt KARLING. Mor: VI:34 Brita MÅNSDOTTER HEIJ. Samuel BENGTSSON GLADMAN blev högst 34 år.

23 B1

Äktenskap med Ingrid PEHRSDOTTER (Född 1714-08-01. Död 1795-09-28.).

Barn:

IV:9 Pehr SAMUELSSON-HURTIG. Född 1748-11-29. Död.

Brita SAMUELSDOTTER. Född 1755-06-14 Nor, Järvsö (X). Död 1816-10-31 Bondarv, Järvsö (X).V:18 mf ff m

Ingrid PEHRSDOTTER. Född 1714-08-01. Död 1795-09-28. Far: VI:35 Pehr ERIKSSON. Mor: VI:36 Ingrid LARSDOTTER. Ingrid PEHRSDOTTER blev 81 år.

I N 5

Äktenskap med Olof OLOFSSON -FALK (Född 1711 Arbrå X2. Död 1743.).

Barn:

Anna OLOFSDOTTER. Född 1741-10-15. Död 1807-07-11.


V:19 mf fm f

Per HANSSON BÄCK. Soldat. Född 1723.

Barn med ?.

Barn:

IV:10 Anna PEHRSDOTTER. Född 1748-04-27. Död 1814-02-07.

Generation VI

VI:17 fm ff ff

Per JONSSON. Bonde. Född 1672-10 Kåsjö 6, Järvsö. Död 1701-08-11 Kåsjö 7, Järvsö (X). Drunknade när han skulle rida från Näsudden till Klockarholmen och kom ned i en hölja. Far: VII:33 Jonas OLOFSSON. Mor: VII:34 Sigrid MÅNSDOTTER. Per JONSSON blev högst 28 år.

Äktenskap med Brita OLSDOTTER (Född 1670 Våga 8, Järvsö (X). Död 1749-03-11 Kåsjö 7, Järvsö (X).).

Barn:

V:9 Jonas PERSSON. Född 1699-12-21 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1774 Kåsjö 7, Järvsö (X).

Olof PERSSON. Född 1701-12-11 Kåsjö 7, Järvsö (X).VI:18 fm ff fm

Brita OLSDOTTER. Född 1670 Våga 8, Järvsö (X). Död 1749-03-11 Kåsjö 7, Järvsö (X). Far: VII:35 Olof OLOFSSON. Mor: VII:36 Kerstin LARSDOTTER. Brita OLSDOTTER blev högst 79 år.

Äktenskap med Per PERSSON (Född 1674 Vik 1, Järvsö (X). Död 1751-10-04 Kåsjö 7, Järvsö.).

Barn:

Anna PERSDOTTER. Född 1706-10-13 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1767-07-11 Järvsö (X).

Brita PERSDOTTER. Född 1708-01-10 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1743-07-28 Järvsö (X).

Ella PERSDOTTER. Född 1709-09-11 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1743-08-09 Kalv (Uvås), Järvsö (X).

Karin PERSDOTTER. Född 1711-03-19 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1776-03-10 Järvsö (X).

Per PERSSON. Född 1712-09-09 Kåsjö 7, Järvsö (X). Död 1742 Järvsö (X).VI:19 fm ff mf

Olof PERSSON. Bonde. Född 1674 Boda, Järvsö (X). Född 1674 i Boda, Järvsö(9B1) Död 1719-12-20 Boda 9 (10) "Svens", Järvsö (X). Död 1719-12-20 i Boda, Järvsö. enl. Jonas Björs Far: VII:37 Pehr OLUFSSON. Mor: VII:38 Gölin SVENSDOTTER. Olof PERSSON blev högst 45 år.

Bonde i Boda 9 "Svens" (10 2/3 öresl), Järvsö.

Äktenskap med Brita OLSDOTTER (Född 1669 Alfta, (X). Död 1705-07-30 Boda 9 (10) "Svens", Järvsö (X).).

Barn:

Per OLOFSSON. Född 1695-08-02. Död 1695-08-11.

Helena Ella OLSDOTTER. Född 1697-02-14 Boda 10 "Svens", Järvsö (X). Död 1764-04-19 Kåsjö, Järvsö (X).

V:10 Gölin OLSDOTTER. Född 1701-07-14 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1792-04-16 Kåsjö 7, Järvsö (X).

Äktenskap med Kerstin OLSDOTTER (Född 1676-09-25 Boda 10, Järvsö (X). Död 1719-04-12 Boda 9 (10) "Svens", Järvsö (X).).

Barn:

Brita OLSDOTTER. Född 1706-11-04 Boda 10 "Svens", Järvsö (X). Död 1790-01-27 Boda 3, Järvsö (X).

Olof OLOFSSON. Född 1709-11-30. Död 1710-04-11.

Per OLOFSSON. Född 1711-01-25 Boda 10 "Svens", Järvsö (X). Död 1774 Ede 5, Järvsö (X).

Ingrid OLSDOTTER. Född 1713-06-21 Boda 10 "Svens", Järvsö (X). Död 1779-01-01 Nybo 2, Järvsö (X).

Olof OLOFSSON. Född 1716-05-02 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1797-03-05 Boda 9, Järvsö (X).VI:20 fm ff mm

Brita OLSDOTTER. Född 1669 Alfta, (X). Död 1705-07-30 Boda 9 (10) "Svens", Järvsö (X). Brita OLSDOTTER blev högst 36 år.

Född X1 AlftaVI:21 fm fm ff

Sockensmed Mathis OLUFSSON RING. Bonde. Född 1665 Kramsta, Järvsö (X). Död 1738-07-17 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X). Far: VII:41 Olof MATHIASSON. Mor: VII:42 Margta LARSDOTTER. Mathis OLUFSSON RING blev högst 73 år.

Gård G nr 7 ägdes av Maths Olsson-Ring år 1733. Gården omfattade 11 :20 öresland. Han var sockensmed och gift med kvinna från gård D nr 4.

Hans son OlofMatsson (f. 1702) gifte sig med Cherstin Gudmundsdotter (f. 1711). Cherstin och Olof fick en son Gudmund Olsson (f. 1739).

Han i sin tur fick två döttrar, Kerstin Gudmundsdotter (f. 1772) och Britta Gudmundsdotter (f. 1782). Dessa döttrar var sysslingar till ägaren Lars Hansson i Kramsta 2, "Klubbans". Brita ärvde 8:21 öresland och gifte sig med Anders Thomson från Älvsätra, en grannby söder om Kramsta. Deras gård benämdes "Smeds", Kram- sta 6. Kerstin ärvde 2:23 och gifte sig med Erik Andersson från Skästra, en grannby norr om Kramsta. De ärvde även från Skästra 4: 16 ½ samt köpte 9 penningland från Skästra. Deras gård blev Kramsta 12 och omfattade 8: Y4 öresland (Hanzen a.a., del II: 85).

Äktenskap med Kerstin PERSDOTTER (Född 1665 Kramsta 4, Järvsö (X). Död 1740-12-25 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).).

Barn:

Margeta MATSDOTTER. Född 1699-10-19 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).

Brita Mathsdotter. Född 1700-09-06 Kramsta 7, Järvsö( (X).

V:11 Olof MATTSSON. Född 1702-06-09 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1773-11-24 Kramsta 7 "Gummens", Medelpad (Y).

Karin MATHSDOTTER. Född 1704-03-08 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1736-03-22 Julåsen, (Y).

Per MATTSSON. Född 1705-10-07 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).

Gertrud MATHSDOTTER. Född 1708-03-03 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1777-01-15 Säljesta, Järvsö (X).

Anders MATHSSON. Född 1711-09-02 Kramsta 7, Järvsö( (X).VI:22 fm fm fm

Kerstin PERSDOTTER. Född 1665 Kramsta 4, Järvsö (X). Död 1740-12-25 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X). Far: VII:43 Per JONSSON. Mor: VII:44 Brijta ANDERSDOTTER. Kerstin PERSDOTTER blev högst 75 år.VI:23 fm fm mf

Gudmund OLOVSSON FLYGARE. Soldat/Skomakare. Född 1684-11-23 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1720 Bondarv, Järvsö (X). Far: VII:45 Olof ANDERSSON. Mor: VII:46 Kerstin PERSDOTTER. Gudmund OLOVSSON FLYGARE blev högst 36 år.

Äktenskap med Kristina JONSDOTTER (Född 1685 Bondarv, Järvsö (X). Död 1741-10-25 Bondarv, Järvsö (X).).

Barn:

Jonas GUDMUNDSSON FALCK. Född 1709-09-14 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1781-07-14 Nybo, Järvsö (X).

V:12 Kerstin GUDMUNDSDOTTER. Född 1711-04-12 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1785-11-22 Kramsta 7 "Gummens", Medelpad (Y).


 

VI:24 fm fm mm

Kristina JONSDOTTER. Född 1685 Bondarv, Järvsö (X). Död 1741-10-25 Bondarv, Järvsö (X). Far: VII:47 Jonas SIMSSON. Mor: VII:48 Anna OLSDOTTER. Kristina JONSDOTTER blev högst 56 år.VI:25 fm mf ff

Nämdeman Sven JOHANSSON. Soldat. Född 1660 Kalv, Järvsö (X). Död 1718-11-16 Uvås, Järvsö (X). Far: VII:49 Soldat Johan SVENSSON. Mor: VII:50 Sophia HANSDOTTER. Sven JOHANSSON blev högst 58 år.

Soldat, (nämndeman) och (från 1688) bonde i Uvås 1 "Mönsters" (8 öresl 6 pngl),

Äktenskap med Brita JONSDOTTER (Född 1662-01-27 Uvås, Järvsö (X). Död 1724-06-29 Uvås, Järvsö (X).).

Barn:

Sofia SVENSDOTTER. Född 1684 Uvås 1, Järvsö (X). Död 1763-03-24 Kalv, Järvsö (X).

Kerstin SVENSDOTTER. Född 1688 Uvås 1, Järvsö (X). Död 1769-04-26 Uvås 2, Järvsö (X).

Brita SVENSDOTTER. Född 1690-09-23 Uvås 1, Järvsö (X). Död 1761-09-14 Kalv 7 "Per-Nils", Järvsö (X).

Johan SVENSSON. Född 1693-01-27 Uvås 1, Järvsö (X). Död 1762-11-18 Uvås 1, Järvsö (X).

V:13 Nämndeman. Jonas SVENSSON. Född 1696-02-12 Uvås 1 "Mönsters", Järvsö (X). Död 1759-02-28 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X).

Elisabeth SVENSDOTTER. Född 1699-08-11 Uvås 1, Järvsö (X). Död 1757 Uvås, Järvsö (X).

Sven HÖÖK. Född 1702-08-22 Uvås 1, Järvsö (X).VI:26 fm mf fm

Brita JONSDOTTER. Född 1662-01-27 Uvås, Järvsö (X). Död 1724-06-29 Uvås, Järvsö (X). Far: VII:51 Soldat Jonas eller Johan ARBRÄCKER. Brita JONSDOTTER blev 62 år.

BIOGRAFI: Dotter till soldaten Jonas Arbräcker Uvås (X)VI:27 fm mf mf

Erik JONSSON. Bonde. Född 1678 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1719 Älsätra 5 Stene, Järvsö. Far: VII:53 Jonas TOMASSON. Mor: VII:54 Sigrid ERIKSDOTTER. Erik JONSSON blev högst 41 år.

Äktenskap med Margreta ERIKSDOTTER (Född 1673 Säljesta 7, Järvsö (X).).

Barn:

Kerstin ERIKSDOTTER. Född 1700-01-03. Död 1701-12-01.

V:14 Sigrid ERIKSDOTTER. Född 1701-09-23 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1775-11-25 Säljesta 13 "Ol-Lars", Järvsö (X).

Erik DAHLSTRÖM. Född 1703-09-21 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1729-11-09 Järvsö (X).

Anna ERIKSDOTTER. Född 1708-05-04 Älvsätra 5 Stene, Järvsö (X). Död 1787-10-14 Säljesta, Järvsö (X).

Margeta ERIKSDOTTER. Född 1712-10-27. Död 1713-03-22.VI:28 fm mf mm

Margreta ERIKSDOTTER. Född 1673 Säljesta 7, Järvsö (X).

Sambo med Per OLOVSSON.VI:29 fm mm ff

Pehr Peder OLOFSSON. Bonde/Tolvman.. Född 1680-11 Kåsjö 4, Järvsö (X). Död 1751-06-03 Kåsjö 4, Järvsö (X). Far: VII:57 Olof OLOFSSON. Mor: VII:58 Kerstin PERSDOTTER. Pehr Peder OLOFSSON blev högst 70 år.

Tolvman; dvs en nämndeman.. (Häradsrätterna bestod vanligen av tolv nämndemän, därav namnet Tolvman) 29 K3

Äktenskap med Brita ERSDOTTER (Född 1683 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1760-12-06 Kåsjö 4, Järvsö (X).).

Barn:

Kierstin PERSDOTTER. Född 1708-03-25 Kåsjö 4, Järvsö (X).

Nämndeman Olof PEHRSSON. Född 1710-08-14 Kåsjö 4 "Ol-Ols", Järvsö (X). Död 1784-03-18 Kåsjö 4 "Ol-Ols", Järvsö (X).

V:15 Nämndeman. Erich PEHRSSON. Född 1714-10-03 Kåsjö 4, Järvsö. Död 1770 Säljesta 9, Järvsö (X).VI:30 fm mm fm

Brita ERSDOTTER. Född 1683 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1760-12-06 Kåsjö 4, Järvsö (X). Far: VII:59 Erik NILSSON. Mor: VII:60 Brita NILSDOTTER. Brita ERSDOTTER blev högst 77 år.

härst från 35 S 2VI:31 fm mm mf

Pehr PEHRSSON. Bonde.. Född 1686 Säljesta 9, Järvsö (X). född någon gång i juli Död 1772-08-12 Säljesta 9, Järvsö (X). Far: VII:61 Per PERSSON. Mor: VII:62 Margta PERSDOTTER. Pehr PEHRSSON blev högst 86 år.

Äktenskap med Ingrid OLOFSDOTTER (Född 1679 Okänd. Död 1753-01-08 Säljesta 9, Järvsö (X).).

Barn:

V:16 Margeta PEHRSDOTTER. Född 1715-12-20 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1808-07-12 Säljesta 9, Järvsö (X).

VI:32 fm mm mm

Ingrid OLOFSDOTTER. Född 1679 Okänd. Död 1753-01-08 Säljesta 9, Järvsö (X). . Ingrid OLOFSDOTTER blev högst 74 år.

Änka efter soldaten Erik Olofsson Kranz SäljestaVI:33 mf ff ff

Bengt KARLING. Gördelmakare. Född 1690 Falun (W). Torde vara född omkring 1690-talet

W 7

Registerbeteckningen 23 B beör en släkt från Falun varav en gren inkommit till Järvsö under 1700

Äktenskap med Brita MÅNSDOTTER HEIJ (Född 1697-11 Elsborg, Falun, (W).).

Barn:

V:17 Samuel BENGTSSON GLADMAN. Född 1726. Död 1760.

Brita KARLING. Född 1730-05-14 Övre Åsa, Kristine fs, Falun, (X).

Anna Maria (Maja) KARLING. Född 1732 Falun (W). Död 1786-06-02 Gymåsberg, Voxna, (X).VI:34 mf ff fm

Brita MÅNSDOTTER HEIJ. Född 1697-11 Elsborg, Falun, (W). Född (1700) Hon föddes 1697 i Elsborg, Falun, enl. mail Elisabeth Engström. Far: VII:67 BORGMÄSTARE Måns HEIJ. Mor: VII:68 Khristina OLOFSDOTTER.

W 7 Hej! Såg ditt inlägg på anbytarforum. Jag har lite information till dig, främst om Brita Månsdotter. Hon föddes 1697 (döptes 7 november) i Elsborg, Falun, dotter till Måns Heij. Har inte lyckats ta reda på vem Måns Heij är men misstänker att han tillhör en skräddaresläkt från Falun med samma efternamn. Sonen Samuel hade jag inte stött på tidigare. Jag härstammar från dottern Anna Maria Karling, född 1732.

mvh Elisabeth EngströmVI:35 mf ff mf

Pehr ERIKSSON. Bonde i Nor. Född 1682. Död 1757-03-20. Far: VII:69 Erich OLOFSSON. Mor: VII:70 Gertrud HANSDOTTER. Pehr ERIKSSON blev högst 75 år.

Barn med Ingrid LARSDOTTER (Född 1682. Död 1759-04-04.).

Barn:

V:18 Ingrid PEHRSDOTTER. Född 1714-08-01. Död 1795-09-28.

VI:36 mf ff mm

Ingrid LARSDOTTER. Född 1682. Död 1759-04-04. Ingrid LARSDOTTER blev högst 77 år.

25 K 1

Generation VII

VII:33 fm ff ff f

Jonas OLOFSSON. Bonde.. Född 1630 Okänd. Död 1679 Kåsjö 6, Järvsö (X). Jonas OLOFSSON blev högst 49 år.

Äktenskap med Brita. PERSDOTTER (Född 1630 Kåsjö 6, Järvsö (X). Död 1670 Kåsjö 6, Järvsö (X).).

Barn:

Olof. JONSSON. Född 1659 Kåsjö 6, Järvsö (X). Död 1745-12-18 Kåsjö 6, Järvsö (X).

Brita JONSDOTTER. Född 1669 Kåsjö 6, Järvsö (X).

Äktenskap med Sigrid MÅNSDOTTER (Född 1645 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X).).

Barn:

VI:17 Per JONSSON. Född 1672-10 Kåsjö 6, Järvsö. Död 1701-08-11 Kåsjö 7, Järvsö (X).VII:34 fm ff ff m

Sigrid MÅNSDOTTER. Född 1645 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X). Far: VIII:67 Måns OLOFSSON. Mor: VIII:68 Brita JÖRANSDOTTER.

Äktenskap med Per ERIKSSON (Född 1650 Säljesta 8, Järvsö (X). Död 1720-05-15 Kåsjö 5, Järvsö (X).).

Barn:

Soldat Erik PERSSON. Född 1682 Kåsjö 6, Järvsö (X).

Måns PERSSON. Född 1684-01 Kåsjö 6, Järvsö (X).

Jonas PERSSON. Född 1685 Kåsjö 6, Järvsö (X). Död 1735-02-27 Kalv 5, Järvsö (X).

Olof PERSSON JERF. Född 1687-09 Kåsjö 6, Järvsö (X). Död 1744-02-24 Kalv 5, Järvsö (X).

Nils PERSSON ENGMAN. Född 1694-05-12 Kåsjö 6, Järvsö (X). Död 1717-07-07 Kalv 5, Järvsö (X).VII:35 fm ff fm f

Olof OLOFSSON. Bonde/Tolvman. (7 öresl). Född 1636 Våga 8, Järvsö (X). Död 1704-01-24 Våga 8, Järvsö (X). Far: VIII:69 Olof PERSSON. Mor: VIII:70 Brita OLSDOTTER. Olof OLOFSSON blev högst 68 år.

Äktenskap med Kerstin LARSDOTTER (Född 1640 Okänd. Död 1691-10-18 Våga 8, Järvsö (X).).

Barn:

Ingrid OLOFSDOTTER. Född 1661 Våga 8, Järvsö (X). Död 1738-07-17 Skästra 5, Järvsö (X).

Per OLOFSSON. Född 1667 Våga 8, Järvsö (X). Död 1730-02-01 Våga, Järvsö( (X).

VI:18 Brita OLSDOTTER. Född 1670 Våga 8, Järvsö (X). Död 1749-03-11 Kåsjö 7, Järvsö (X).

Lars OLOFSSON. Född 1679-01-02 Våga 8, Järvsö (X). Död 1705-04-16 Våga, Järvsö( (X).VII:36 fm ff fm m

Kerstin LARSDOTTER. Född 1640 Okänd. Död 1691-10-18 Våga 8, Järvsö (X). Kerstin LARSDOTTER blev högst 51 år.VII:37 fm ff mf f

Pehr OLUFSSON. Husman i Boda, Järvsö. Född 1650. Född omkr. 1650 (härstamning okänd). Död 1678 Boda, Järvsö (X). Pehr OLUFSSON blev högst 28 år.

Född troligen X 25

Barn med Gölin SVENSDOTTER (Född 1650 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1718-11-30 Boda, Järvsö (X).).

Barn:

VI:19 Olof PERSSON. Född 1674 Boda, Järvsö (X). Död 1719-12-20 Boda 9 (10) "Svens", Järvsö (X).

Elin PEHRSDOTTER. Född 1677 Boda, Järvsö (X). Död 1717-05-12 Boda, Järvsö (X).VII:38 fm ff mf m

Gölin SVENSDOTTER. Född 1650 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1718-11-30 Boda, Järvsö (X). Far: VIII:75 Sven OLOFSSON. Mor: VIII:76 Elin OLOFSDOTTER. Gölin SVENSDOTTER blev högst 68 år.VII:41 fm fm ff f

Olof MATHIASSON. Sockensmed i Kramsta, Järvsö. Född 1625 Okänt. Järvsö(165D1).

Barn med Margta LARSDOTTER (Född 1625 Okänt. Död 1707-05-05 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).).

Barn:

VI:21 Sockensmed Mathis OLUFSSON RING. Född 1665 Kramsta, Järvsö (X). Död 1738-07-17 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).VII:42 fm fm ff m

Margta LARSDOTTER. Född 1625 Okänt. Död 1707-05-05 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X). Margta LARSDOTTER blev högst 82 år.VII:43 fm fm fm f

Per JONSSON. Bonde/tolvman (8 öresl. 18 pngl).. Född 1613 Kramsta 4, Järvsö (X). Född 1613 i Kramsta 4 "Per-Jons", Järvsö. Död 1700-06-19 Kramsta 4, Järvsö (X). Far: VIII:85 Jon MÅRTENSSON. Mor: VIII:86 Okänd OKÄND. Per JONSSON blev högst 87 år.

Biografi

Har trol. övertagit hemmanet efter sin äldre broder Mårten Jonsson. Gårdsnamnet "Per-Jons" har trol. kommit i bruk under Pehr Jonssons tid.

Barn med Brijta ANDERSDOTTER (Född 1620 Okänt. Död 1708-05-03 Kramsta 4, Järvsö (X).).

Barn:

Jonas PERSSON. Född 1655 Kramsta 4 "Per-Jons", Järvsö. Död 1729-07-13 Kramsta 4, Järvsö (X).

Karin PERSDOTTER. Född 1657 Kramsta 4, Järvsö (X).

Margeta PERSDOTTER. Född 1660 Kramsta 4, Järvsö (X). Död 1717-03-10 Kramsta, Järvsö (X).

Anders PERSSON. Född 1662 Kramsta 4, Järvsö (X).

VI:22 Kerstin PERSDOTTER. Född 1665 Kramsta 4, Järvsö (X). Död 1740-12-25 Kramsta 7 "Smess", Järvsö (X).VII:44 fm fm fm m

Brijta ANDERSDOTTER. Född 1620 Okänt. Död 1708-05-03 Kramsta 4, Järvsö (X). Brijta ANDERSDOTTER blev högst 88 år.VII:45 fm fm mf f

Olof ANDERSSON. Bonde. Född 1656 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1734-08-13 Kramsta 7, Järvsö( (X). Far: VIII:89 Anders GUDMUNDSSON. Mor: VIII:90 Brita OLSDOTTER. Olof ANDERSSON blev högst 78 år.

Äktenskap med Kerstin PERSDOTTER (Född 1652-06 Okänd. Död 1736-05-15 Kramsta 7, Järvsö( (X).).

Barn:

VI:23 Gudmund OLOVSSON FLYGARE. Född 1684-11-23 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1720 Bondarv, Järvsö (X).

Anders OLOFSSON. Född 1685-06-01 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1730-01-11 Karsjö 3, Järvsö (X).

Per OLOFSSON. Född 1691-04-11 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1721-04-16 Kramsta 7, Järvsö( (X).

Olof OLOFSSON. Född 1693-09-20 Kramsta 7, Järvsö( (X).VII:46 fm fm mf m

Kerstin PERSDOTTER. Född 1652-06 Okänd. Död 1736-05-15 Kramsta 7, Järvsö( (X). Far: VIII:91 Okänd (Per) OKÄND. Mor: VIII:92 Ingeborg OLUFSDOTTER. Kerstin PERSDOTTER blev högst 83 år.VII:47 fm fm mm f

Jonas SIMSSON. Skomakare. Född 1651-05 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1719-12-26 Bondarv, Järvsö (X). Far: VIII:93 Simon OLOFSSON. Mor: VIII:94 Kerstin OLOFSDOTTER. Jonas SIMSSON blev högst 68 år.

Äktenskap med Anna OLSDOTTER (Född 1644 Bondarv 5, Järvsö (X). Död 1719-12-26 Bondarv, Järvsö (X).).

Barn:

VI:24 Kristina JONSDOTTER. Född 1685 Bondarv, Järvsö (X). Död 1741-10-25 Bondarv, Järvsö (X).VII:48 fm fm mm m

Anna OLSDOTTER. Född 1644 Bondarv 5, Järvsö (X). Död 1719-12-26 Bondarv, Järvsö (X). Far: VIII:95 Olof PERSSON. Mor: VIII:96 Gölin ANDERSDOTTER. Anna OLSDOTTER blev högst 75 år.

Barn utan känd fader: Gölin, född 1670 i Järvsö(6FIV).VII:49 fm mf ff f

Soldat Johan SVENSSON. Bonde i Kalv, Järvsö. Född 1620. Född omkr. 1620 (härstamning okänd) i Trol. Hammerdal (Z).

Barn med Sophia HANSDOTTER (Född 1620. Död 1696-09-13 Kalv, Järvsö (X).).

Barn:

VI:25 Nämdeman Sven JOHANSSON. Född 1660 Kalv, Järvsö (X). Död 1718-11-16 Uvås, Järvsö (X).VII:50 fm mf ff m

Sophia HANSDOTTER. Född 1620. Född 1620 (härstamning okänd) i Trol. Hammerdal (Z). Död 1696-09-13 Kalv, Järvsö (X). Sophia HANSDOTTER blev högst 76 år.VII:51 fm mf fm f

Soldat Jonas eller Johan ARBRÄCKER. Född 1630. Född på 1630-talet (härstamning okänd).

Jonas eller Johan Arbräcker. Född på 1630-talet (härstamning okänd). Soldat bosatt i Uvås, Järvsö.

Barn med ?.

Barn:

VI:26 Brita JONSDOTTER. Född 1662-01-27 Uvås, Järvsö (X). Död 1724-06-29 Uvås, Järvsö (X).VII:53 fm mf mf f

Jonas TOMASSON. Bonde. Född 1643 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1694-02 Älvsätra 5, Järvsö (X). Far: VIII:105 Tomas JONSSON. Mor: VIII:106 Gertrud PEDERSDOTTER. Jonas TOMASSON blev högst 51 år.

Älvsätra ligger 3,4 km SV om Järvsö. Tillhör Järvsö församling, Ljusdals kommun

Äktenskap med Sigrid ERIKSDOTTER (Född 1639 Okänt. Död 1714-05-30 Älvsätra 5, Järvsö (X).).

Barn:

Anna JONSDOTTER. Född 1670 Älvsätra 5, Järvsö (X).

Karin JONSDOTTER. Född 1673 Älvsätra 5, Järvsö (X).

Gertrud JONSDOTTER. Född 1675 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1748-05-26 Säljesta 6, Järvsö (X).

VI:27 Erik JONSSON. Född 1678 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1719 Älsätra 5 Stene, Järvsö.

Tomas JONSSON. Född 1681 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1770-02-22 Älsätra 5, Järvsö (X).VII:54 fm mf mf m

Sigrid ERIKSDOTTER. Född 1639 Okänt. Död 1714-05-30 Älvsätra 5, Järvsö (X). Sigrid ERIKSDOTTER blev högst 75 år.VII:57 fm mm ff f

Olof OLOFSSON. Bonde/tolvman. Född 1645 Kåsjö 4, Järvsö (X). Död 1723-03-31 Kåsjö 4, Järvsö. Far: VIII:113 Olof OLOFSSON. Mor: VIII:114 Brita HANSDOTTER. Olof OLOFSSON blev högst 78 år.

Äktenskap med Kerstin PERSDOTTER (Född 1657-10-01 Okänt. Död 1737-11-16 Kåsjö 4, Järvsö (X).).

Barn:

Ella OLSDOTTER. Född 1677 Kåsjö 4, Järvsö (X).

VI:29 Pehr Peder OLOFSSON. Född 1680-11 Kåsjö 4, Järvsö (X). Död 1751-06-03 Kåsjö 4, Järvsö (X).

Olof OLOFSSON. Född 1688-11-18 Kåsjö 4, Järvsö (X). Död 1769-01-11 Myra 4, Järvsö (X).VII:58 fm mm ff m

Kerstin PERSDOTTER. Född 1657-10-01 Okänt. Död 1737-11-16 Kåsjö 4, Järvsö (X). Kerstin PERSDOTTER blev 80 år.VII:59 fm mm fm f

Erik NILSSON. Bonde/kyrkvärd.. Född 1640 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1687 Säljesta 7, Järvsö (X). Far: VIII:117 Nils ERSSON. Mor: VIII:118 Anna OKÄND. Erik NILSSON blev högst 47 år.

Barn med Brita NILSDOTTER (Född 1632 Okänt. Död 1702-04-20 Säljesta 7, Järvsö (X).).

Barn:

Nils ERIKSSON. Född 1658 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1746-01-30 Säljesta 7, Järvsö (X).

Margreta ERIKSDOTTER. Född 1673.

Anna ERIKSDOTTER. Född 1676-07-11 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1705-11-12 Kalv 1, Järvsö (X).

Kerstin ERIKSDOTTER. Född 1679 Säljesta 7, Järvsö (X).

VI:30 Brita ERSDOTTER. Född 1683 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1760-12-06 Kåsjö 4, Järvsö (X).VII:60 fm mm fm m

Brita NILSDOTTER. Född 1632 Okänt. Död 1702-04-20 Säljesta 7, Järvsö (X). Brita NILSDOTTER blev högst 70 år.VII:61 fm mm mf f

Per PERSSON. Bonde. (10 öresl).. Född 1648 Säljesta, Järvsö (X). Död 1724-02-16 Säljesta 9, Järvsö (X). Per PERSSON blev högst 76 år.

Barn med Margta PERSDOTTER (Född 1647 Okänt. Död 1729-07-27 Säljesta 9, Järvsö (X).).

Barn:

Sven PERSSON. Född 1678 Säljesta 9, Järvsö (X).

Karin PERSDOTTER. Född 1681 Säljesta 9, Järvsö (X).

VI:31 Pehr PEHRSSON. Född 1686 Säljesta 9, Järvsö (X). Död 1772-08-12 Säljesta 9, Järvsö (X).VII:62 fm mm mf m

Margta PERSDOTTER. Född 1647 Okänt. Död 1729-07-27 Säljesta 9, Järvsö (X). Margta PERSDOTTER blev högst 82 år.VII:67 mf ff fm f

BORGMÄSTARE Måns HEIJ. SKRÄDDARÅLDERMAN FALUN. Född Falun, Dalarnas län (W). Kan vara född ca: KÄLLA: http://www.stalrud.se/ingemar.html Död 1696 Falun, Dalarnas län (W).

BIOGRAFI:

Borgmästare Måns Heij

och Skräddare i Falun (W).

Född: Falun, Dalarnas län (W)

Bosatt: Philipstad, Värmlands Län (S)

Död: 1696 Falun, Dalarnas län (W)

Begravd: 1696 Falun, Dalarnas län (W)

Familj med Kristina Olofsdotter

Barn:

Elisabet Månsdotter Fernholm (1619 - ~1699)

Noteringar

Namn Måns Heij (Skräddare)

Föddplats Falun /W

Yrke Skräddare, Skräddarålderman i Falun, (Borgmästare i Falun)

Partners

Kristina Olofsdotter

Barn Elisabet (Lisa), (1619-1699)

Elof

Personhistoria

Årtal Ålder Händelse

1619 Dottern Elisabet Månsdotter Fernholm föds 1619 Vet ej.

1696 Död 1696 Falun, Dalarnas län (W).

1696 Begravning 1696 Falun, Dalarnas län (W).

Barn med Khristina OLOFSDOTTER.

Barn:

Elisabet MÅNSDOTTER-FERNHOLM. Född 1619. Död 1699 Filipstad (S).

VI:34 Brita MÅNSDOTTER HEIJ. Född 1697-11 Elsborg, Falun, (W).

Elof.

Johan HEINSTEDT.VII:68 mf ff fm m

Khristina OLOFSDOTTER.VII:69 mf ff mf f

Erich OLOFSSON. Bonde i Nor 1. Född 1643-07. Härkomst okänd Död 1717-07-17 Oppigårds, Järvsö (X). Erich OLOFSSON blev högst 74 år.

Måg o Bonde i Nor 1 1680-1705

Barn med Gertrud HANSDOTTER (Född 1647-09-16. Död 1708-08-30.).

Barn:

VI:35 Pehr ERIKSSON. Född 1682. Död 1757-03-20.VII:70 mf ff mf m

Gertrud HANSDOTTER. Född 1647-09-16. Död 1708-08-30. Far: VIII:139 Hans PEHRSSON. Mor: VIII:140 Sigrid PEHRSDOTTER. Gertrud HANSDOTTER blev 60 år.

Generation VIII

VIII:67 fm ff ff mf

Måns OLOFSSON. Bonde. (11 öresl o 2 pngl).. Född 1610 Säljesta 4, Järvsö (X). Död 1677 Säljesta 4, Järvsö (X). Far: IX:133 Olov SVENSSON. Mor: IX:134 Okänd OKÄND. Måns OLOFSSON blev högst 67 år.

(Tid. gift o änkling).

Barn med Brita JÖRANSDOTTER (Född 1618 Okänd. Död 1692-09-04 Säljesta 4, Järvsö (X).).

Barn:

Anna MÅNSDOTTER. Född 1635 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X). Död 1717-03-24 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X).

Sven MÅNSSON. Född 1642 Säljesta 4, Järvsö (X). Död 1720-07-31 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X).

VII:34 Sigrid MÅNSDOTTER. Född 1645 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X).

Gertrud MÅNSDOTTER. Född 1649-06 Säljesta 4 "Svens", Järvsö (X). Död 1731-12-21 Kåsjö 1, Järvsö (X).VIII:68 fm ff ff mm

Brita JÖRANSDOTTER. Född 1618 Okänd. Död 1692-09-04 Säljesta 4, Järvsö (X). Så här står det i dödsboken: 4 Sept Far: IX:135 Jöran. Brita JÖRANSDOTTER blev högst 74 år.


BRITA BLÅKULLAFARARE

Vill du veta mera om Blåkullafärden 1673 finns en länk längst ner på sidan.

I Järvsö socken dömdes den 15 febr.1673 för blåkullafärd tre kvinnor till döden, 12 kvinnor ådömdes kyrkoplikt och hudstrykning, och 13 andra skulle dels stå kyrkoplikt, dels sitta i stocken med ris i hand.

En av dessa var min farmors farmors farfars farfars mormor Brita Jöransdotter, född 1618 i Okänd, död 1692-09-04 i Säljesta 4, Järvsö. Gift med Måns Olofsson, född 1610 i Säljesta 4, Järvsö död 1677 i Säljesta 4, Järvsö. Bonde. (11 öresl o 2 pngl). (Tidigare gift o änkling).

Brita dömdes av häradsrätten att slita spö.


BLÅKULLAFÄRD 1673

För att kunna få ett grepp om hur många som var inblandade i Järvsö på Blåkullafärden 1673 så har jag tagit fram följande fakta om Järvsö då det hände.

År 1673 beräknas folkmängden i Järvsö ha uppgått till 1 365 personer fördelat på 195 gårdar (Hanzén - Järvsögårdarnas folk). Enligt officiella siffror var folkmängden 1 205 personer 1640 och 1 434 personer 1710 så den beräknade siffran verkar vara trovärdig.

Ifrån data, baserade på vittnesmålen ser man 77 anklagade personer. Det innebär att 5,6 % av befolkningen blev anklagade för trolldom under 1673.

Av dessa 77 anklagade var 13 män och 64 kvinnor. På fyra av de anklagade finns ingen ålder angiven, men det går att se att de är vuxna kvinnor. Åldern bland de övriga varierar mellan 6½ och 80 år. Hos männen varierar åldern mellan 6½ och 70 år och kvinnorna varierar mellan 9 och 80 år.

Medelåldern totalt hamnar på 42,1 år. De fyra kvinnorna utan åldersbestämning kan ju förändra medelvärdet åt något håll. Medelåldern för männen är 29,4 och för kvinnorna 48,4.

Av dessa 77 blev 41 anklagade redan i februari (trolldomskommissionen) åtta män 7-70 år (medelålder 32,7) och 33 kvinnor 15-80 år (medelålder 39,8). Redan här fanns de fyra kvinnorna som inte är åldersbestämda.

Av dessa 41 anklagade blev tre kvinnor dömda till halshuggning och att brännas på bål. Tolv kvinnor blev dömda till hudstrykning mellan 20 och 80 slag samt att stå kyrkplikt en av dem var min farmors farmors farfars farfars mormor, Brita Jöransdotter. Två män blev dömda till att löpa två enkla gatlopp genom 80 man. 14 personer, fem män och nio kvinnor, dömdes till att stå kyrkplikt och att sitta i stocken med ris i handen. En man och nio kvinnor blev frikända och ställda under guds dom.

Om man tittar på de byar som var inblandade i de tre olika rättegångarna så kan man se att trolldomsprocessen i februari hade en övervikt åt byarna söder om Järvsö längs Ljusnans västra strand, d v s Nybo, Tå, Hamre, Myra, Bondarv, Älvsätra, Ulvsta, Kramsta. De senare rättegångarna i juli och december verkar ha förskjutits till byarna längs Ljusnans östra strand; Säljesta, Stene, Sanna, Vik, Förnebo, Kalv, men även Skästra och Boda i norr och Karsjö som ligger längst i söder. Det är svårt att veta om det var en medveten styrning från kommissionen eller om även angivelserna inom Järvsö spred sig likt en epidemi liksom det gjorde i landet i stort.VIII:69 fm ff fm ff

Olof PERSSON. Bonde. Född 1600 Okänd. Olof Persson, född 1600 i .

Äktenskap med Brita OLSDOTTER (Född 1615 Våga, Järvsö( (X). Död 1694-09-23 Våga, Järvsö( (X).).

Barn:

Margeta OLOFSSON. Född 1634 Våga 8, Järvsö (X). Död 1697-12-21 Våga, Järvsö( (X).

VII:35 Olof OLOFSSON. Född 1636 Våga 8, Järvsö (X). Död 1704-01-24 Våga 8, Järvsö (X).VIII:70 fm ff fm fm

Brita OLSDOTTER. Född 1615 Våga, Järvsö( (X). Död 1694-09-23 Våga, Järvsö( (X). Far: IX:139 Olof PERSSON. Mor: IX:140 Okänd OKÄND. Brita OLSDOTTER blev högst 79 år.VIII:75 fm ff mf mf

Sven OLOFSSON. Bonde i Boda 9. Född 1609 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1685-11-04 Boda, Järvsö (X). . Far: IX:149 Oluf ENGEBRIKTSSON. Mor: IX:150 Okänd OKÄND. Sven OLOFSSON blev högst 76 år.

Biografi: Trol. son till bonden Oluf Engebriktsson i Boda, Järvsö. Gårdsnamnet "Svens" kan ha börjat användas under Sven Olofssons tid.

Äktenskap med Elin OLOFSDOTTER (Född 1619. Död 1690-05-29 Boda, Järvsö (X).).

Barn:

VII:38 Gölin SVENSDOTTER. Född 1650 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1718-11-30 Boda, Järvsö (X).

Ingrid SVENSDOTTER. Född 1655 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1693 Boda,Järvsö (X).VIII:76 fm ff mf mm

Elin OLOFSDOTTER. Född 1619. Född 1619 (härstamning okänd). Död 1690-05-29 Boda, Järvsö (X). Elin OLOFSDOTTER blev högst 71 år.VIII:85 fm fm fm ff

Jon MÅRTENSSON. Född 1570 Kramsta 4, Järvsö (X). Jon Mårtensson. Född omkring 1570 i Kramsta 4, Järvsö (senare gårdsnamn "Per-Jons"). Far: IX:169 Mårten JONSSON. Mor: IX:170 Okänd OKÄND.

Biografi : Möjligen son till bonden Mårten Jonsson i Kramsta 4, Järvsö. Hustruns namn okänt.

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

Mårten JONSSON. Född 1604 Kramsta 4, Järvsö (X).

VII:43 Per JONSSON. Född 1613 Kramsta 4, Järvsö (X). Död 1700-06-19 Kramsta 4, Järvsö (X).VIII:86 fm fm fm fm

Okänd OKÄND.VIII:89 fm fm mf ff

Anders GUDMUNDSSON. Bonde (7 öresl o 20 pngl).. Född 1620 Kramsta 7, Järvsö( (X). Far: IX:177 Gudmund ANDERSSON. Mor: IX:178 Okänd OKÄND.

Äktenskap med Brita OLSDOTTER (Född 1630 Okänt. Död 1712-12-31 Kramsta 7, Järvsö( (X).).

Barn:

VII:45 Olof ANDERSSON. Född 1656 Kramsta 7, Järvsö( (X). Död 1734-08-13 Kramsta 7, Järvsö( (X).

Gudmund ANDERSSON. Född 1661 Kramsta 7, Järvsö( (X).VIII:90 fm fm mf fm

Brita OLSDOTTER. Född 1630 Okänt. Död 1712-12-31 Kramsta 7, Järvsö( (X). Brita OLSDOTTER blev högst 82 år.VIII:91 fm fm mf mf

Okänd (Per) OKÄND.

Barn med Ingeborg OLUFSDOTTER (Född 1615 Okänd. Död 1702-04-03 Kramsta 7, Järvsö( (X).).

Barn:

VII:46 Kerstin PERSDOTTER. Född 1652-06 Okänd. Död 1736-05-15 Kramsta 7, Järvsö( (X).VIII:92 fm fm mf mm

Ingeborg OLUFSDOTTER. Född 1615 Okänd. Död 1702-04-03 Kramsta 7, Järvsö( (X). Ingeborg OLUFSDOTTER blev högst 87 år.

Barn utan känd fader: Kerstin Persdotter, född 1652-06VIII:93 fm fm mm ff

Simon OLOFSSON. Bonde. (11 öresl.6 pngl.).. Född 1615 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1690-05-18 Förnebo 6, Järvsö (X). Far: IX:185 Olof JONSSON. Mor: IX:186 Okänd OKÄND. Simon OLOFSSON blev högst 75 år.

Barn med Kerstin OLOFSDOTTER (Född 1614 Okänt. Död 1692-08-07 Förnebo 6, Järvsö (X).).

Barn:

Olof SIMSSON. Född 1640 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1705-07-30 Förnebo 6, Järvsö (X).

VII:47 Jonas SIMSSON. Född 1651-05 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1719-12-26 Bondarv, Järvsö (X).

Karin SIMONSDOTTER. Född 1655 Förnebo 6, Järvsö (X).

Måns SIMSSON. Född 1663 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1719-12-20 Förnebo, Järvsö (X).


 

VIII:94 fm fm mm fm

Kerstin OLOFSDOTTER. Född 1614 Okänt. Kerstin Olofsdotter, född 1614? i Okänt, Död 1692-08-07 Förnebo 6, Järvsö (X). Kerstin OLOFSDOTTER blev högst 78 år.VIII:95 fm fm mm mf

Olof PERSSON. Bonde. Född 1610 Bondarv 5, Järvsö (X). Död 1679 Bondarv 5, Järvsö (X). Far: IX:189 Per JONSSON. Mor: IX:190 Okänd OKÄND. Olof PERSSON blev högst 69 år.

Barn med Gölin ANDERSDOTTER (Född 1610 Okänd. Död 1693-12-31 Bondarv 5, Järvsö (X).).

Barn:

Karin OLSDOTTER. Född 1640 Bondarv 5, Järvsö (X).

VII:48 Anna OLSDOTTER. Född 1644 Bondarv 5, Järvsö (X). Död 1719-12-26 Bondarv, Järvsö (X).

Margretha OLSDOTTER. Född 1649 Bondarv 5 "Jon-Anes", Järvsö (X). Död 1726-10-09 Bondarv 5 "Jon-Anes", Järvsö (X).VIII:96 fm fm mm mm

Gölin ANDERSDOTTER. Född 1610 Okänd. Död 1693-12-31 Bondarv 5, Järvsö (X). Gölin ANDERSDOTTER blev högst 83 år.VIII:105 fm mf mf ff

Tomas JONSSON. Född 1600.

Barn med Gertrud PEDERSDOTTER (Född 1601 Okänd. Död 1685 Älvsätra 5, Järvsö (X).).

Barn:

Anna TOMASDOTTER. Född 1636 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1716-03-25 Hamre 4, Järvsö (X).

VII:53 Jonas TOMASSON. Född 1643 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1694-02 Älvsätra 5, Järvsö (X).

Karin TOMASDOTTER. Född 1646 Älvsätra 5, Järvsö (X). Död 1719-05-20 Nybo 1, Järvsö (X).VIII:106 fm mf mf fm

Gertrud PEDERSDOTTER. Född 1601 Okänd. Död 1685 Älvsätra 5, Järvsö (X). Gertrud PEDERSDOTTER blev högst 84 år.VIII:113 fm mm ff ff

Olof OLOFSSON. Bonde. Född 1600 Okänd. Död 1650 Kåsjö 4, Järvsö (X). Olof OLOFSSON blev högst 50 år.

Äktenskap med Brita HANSDOTTER (Född 1608 Okänd. Död 1708-12-11 Kåsjö 4, Järvsö (X).).

Barn:

VII:57 Olof OLOFSSON. Född 1645 Kåsjö 4, Järvsö (X). Död 1723-03-31 Kåsjö 4, Järvsö.VIII:114 fm mm ff fm

Brita HANSDOTTER. Född 1608 Okänd. Död 1708-12-11 Kåsjö 4, Järvsö (X). Brita HANSDOTTER blev högst 100 år.VIII:117 fm mm fm ff

Nils ERSSON. Född 1620 Okänd.

Barn med Anna OKÄND (Född.).

Barn:

VII:59 Erik NILSSON. Född 1640 Säljesta 7, Järvsö (X). Död 1687 Säljesta 7, Järvsö (X).VIII:118 fm mm fm fm

Anna OKÄND. Född. Anna, född i OkändVIII:139 mf ff mf mf

Hans PEHRSSON. Bonde i Nor 1 19580-1679. Född 1620. Död 1679. Far: IX:277 Pehr PEHRSSON. Mor: IX:278 Brita. Hans PEHRSSON blev högst 59 år.

1 N IV

Barn med Sigrid PEHRSDOTTER (Född 1624. Död 1690-09-21.).

Barn:

VII:70 Gertrud HANSDOTTER. Född 1647-09-16. Död 1708-08-30.VIII:140 mf ff mf mm

Sigrid PEHRSDOTTER. Född 1624. Härstamning okänd Död 1690-09-21. Sigrid PEHRSDOTTER blev högst 66 år.

X 25

Generation IX

IX:133 fm ff ff mf f

Olov SVENSSON. Bonde. Född 1580 Säljesta 4, Järvsö (X). Far: X:265 Sven MÅNSSON. Mor: X:266 Okänd OKÄND.

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:67 Måns OLOFSSON. Född 1610 Säljesta 4, Järvsö (X). Död 1677 Säljesta 4, Järvsö (X).IX:134 fm ff ff mf m

Okänd OKÄND.IX:135 fm ff ff mm f

Jöran.

Barn med ?.

Barn:

VIII:68 Brita JÖRANSDOTTER. Född 1618 Okänd. Död 1692-09-04 Säljesta 4, Järvsö (X).IX:139 fm ff fm fm f

Olof PERSSON. Född 1590 Okänd.

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:70 Brita OLSDOTTER. Född 1615 Våga, Järvsö( (X). Död 1694-09-23 Våga, Järvsö( (X).IX:140 fm ff fm fm m

Okänd OKÄND.

IX:149 fm ff mf mf f

Oluf ENGEBRIKTSSON. Bonde i Boda 9, Järvsö. Född 1570 Boda 9, Järvsö (X). Född omkring 1570 i Boda 9, Järvsö (senare gårdsnamn "Svens"). Far: X:297 Engebrikt OLUFSSON. Mor: X:298 Okänd OKÄND.

Trol. son till bonden Engebrikt Olufsson i Boda, Järvsö. Hustruns namn okänt

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:75 Sven OLOFSSON. Född 1609 Boda 9 "Svens", Järvsö (X). Död 1685-11-04 Boda, Järvsö (X).IX:150 fm ff mf mf m

Okänd OKÄND.IX:169 fm fm fm ff f

Mårten JONSSON. Född 1540 Kramsta 4, Järvsö (X). Född omkring 1540 i (senare gårdsnamn "Per-Jons"). Far: X:337 Jon LARSSON. Mor: X:338 Okänd OKÄND.

Biografi

Möjligen son till bonden Jon Larsson i Kramsta, Järvsö. Hustruns namn okänt.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:85 Jon MÅRTENSSON. Född 1570 Kramsta 4, Järvsö (X).IX:170 fm fm fm ff m

Okänd OKÄND.IX:177 fm fm mf ff f

Gudmund ANDERSSON. Född 1590 Kramsta 7, Järvsö( (X). Far: X:353 Anders PERSSON. Mor: X:354 Okänd OKÄND.

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:89 Anders GUDMUNDSSON. Född 1620 Kramsta 7, Järvsö( (X).

Nils GUDMUNDSSON. Född 1625 Kramsta 7, Järvsö( (X).IX:178 fm fm mf ff m

Okänd OKÄND.IX:185 fm fm mm ff f

Olof JONSSON. Bonde. Född 1570.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:93 Simon OLOFSSON. Född 1615 Förnebo 6, Järvsö (X). Död 1690-05-18 Förnebo 6, Järvsö (X).IX:186 fm fm mm ff m

Okänd OKÄND.IX:189 fm fm mm mf f

Per JONSSON. Bonde. Född 1570 Bondarv 5, Järvsö (X). Far: X:377 Jon PERSSON. Mor: X:378 Okänd OKÄND.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

VIII:95 Olof PERSSON. Född 1610 Bondarv 5, Järvsö (X). Död 1679 Bondarv 5, Järvsö (X).IX:190 fm fm mm mf m

Okänd OKÄND.IX:277 mf ff mf mf f

Pehr PEHRSSON. Född 1590 Nor, Järvsö (X). Född omkring 1590 Far: X:553 Pehr PEHRSSON. Mor: X:554 Okänd OKÄND.

Barn med Brita (Född 1590.).

Barn:

VIII:139 Hans PEHRSSON. Född 1620. Död 1679.IX:278 mf ff mf mf m

Brita. Född 1590. Född omkring 1590 härstamning okänd

X 25

Generation X

X:265 fm ff ff mf ff

Sven MÅNSSON. Född 1550 Säljesta 4, Järvsö (X). Far: XI:529 Måns (Magnus) SIMONSSON (SIMSSON). Mor: XI:530 Okänd OKÄND.

Ägare till 9 kor 1590.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:133 Olov SVENSSON. Född 1580 Säljesta 4, Järvsö (X).X:266 fm ff ff mf fm

Okänd OKÄND.X:297 fm ff mf mf ff

Engebrikt OLUFSSON. Bonde i Boda 9, Järvsö. Född 1540 Boda 9, Järvsö (X). Född omkring 1540 i Boda 9, Järvsö (senare gårdsnamn "Svens"). Far: XI:593 Oluf ENGEBRIKTSSON. Mor: XI:594 Okänd OKÄND.

Biografi: Trol. son till bonden Oluf Engebriktsson i Boda, Järvsö. Hustruns namn okänt.

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:149 Oluf ENGEBRIKTSSON. Född 1570 Boda 9, Järvsö (X).X:298 fm ff mf mf fm

Okänd OKÄND.X:337 fm fm fm ff ff

Jon LARSSON. Född 1500 Okänd. Jon Larsson. Född i början av 1500-talet (härstamning okänd).

Biografi

Hustruns namn okänt.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:169 Mårten JONSSON. Född 1540 Kramsta 4, Järvsö (X).X:338 fm fm fm ff fm

Okänd OKÄND.X:353 fm fm mf ff ff

Anders PERSSON. Född 1550.

Ägare till 8 kor 1590

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:177 Gudmund ANDERSSON. Född 1590 Kramsta 7, Järvsö( (X).X:354 fm fm mf ff fm

Okänd OKÄND.X:377 fm fm mm mf ff

Jon PERSSON. Född 1540 Okänd.

Ägare till 8 kor 1590.

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:189 Per JONSSON. Född 1570 Bondarv 5, Järvsö (X).X:378 fm fm mm mf fm

Okänd OKÄND.


X:553 mf ff mf mf ff

Pehr PEHRSSON. Bonde i Nor. Född 1560 Nor, Järvsö (X). Född omkring 1560 Far: XI:1105 Pehr OLUFSSON. Mor: XI:1106 Okänd OKÄND.

Biografi: Är möjligen son till bonden Pehr Olufsson i Nor

Pehr PEHRSSON nämnes enligt 1590-1620 års jordbank som bonde i Nor

Enligt 1590 års boskapsräkning ägare till 9 kor, hans hustru okänd.

1N III

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

IX:277 Pehr PEHRSSON. Född 1590 Nor, Järvsö (X).X:554 mf ff mf mf fm

Okänd OKÄND.

Generation XI

XI:529 fm ff ff mf ff f

Måns (Magnus) SIMONSSON (SIMSSON). Född 1510 Säljesta 14, Järvsö (X). Född 1530 i Säljesta, Järvsö (X) Enl."MIn Släkt, Järvsö" (senare gårdsnamn "Nils-Anders"). Far: XII:1057 Simon. Mor: XII:1058 Okänd OKÄND.

Ägare till 7 kor 1565.

Mantalslängd för Säljesta år 1555

Erik Larsson

Hu Gunborg

Per Simonsson

Olof Jonsson

Måns Simonsson

Jon Pedersson

Anders Olsson

Per Tillusson

Olof Andersson

Per Ersson

Suen Månsson

Nils Simonsson

Per Michelsson

Mats Michelsson

Pål Simonsson

Jon Simonsson

Olof Persson

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

X:265 Sven MÅNSSON. Född 1550 Säljesta 4, Järvsö (X).XI:530 fm ff ff mf ff m

Okänd OKÄND.XI:593 fm ff mf mf ff f

Oluf ENGEBRIKTSSON. Bonde i Boda 9, Järvsö. Född 1520. Född 1520-talet (härstamning okänd).

Biografii: Hustruns namn okänt Ägare till 8 kor 1562

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

X:297 Engebrikt OLUFSSON. Född 1540 Boda 9, Järvsö (X).XI:594 fm ff mf mf ff m

Okänd OKÄND.XI:1105 mf ff mf mf ff f

Pehr OLUFSSON. Född 1530. Född omkring 1530 Far: XII:2209 Oluf JONSSON. Mor: XII:2210 Okänd OKÄND.

Biografi: Är möjligen son till bonden Ol. Jonsson i Nor, nämnes enligt 1565 -1580 års jordebok som bonde i Nor, hustru okänd.

X 25 1 N II

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

X:553 Pehr PEHRSSON. Född 1560 Nor, Järvsö (X).XI:1106 mf ff mf mf ff m

Okänd OKÄND.

Generation XII

XII:1057 fm ff ff mf ff ff

Simon. Född 1490 Säljesta 14, Järvsö (X). Simon I Säljesta, född 1500? enl "Min släkt Järvsö" Född omkr 1490 i Säljesta 14, Järvsö (senare gårdsnamn "Nils-Anders").

Biografi

Hustruns namn okänt

Äktenskap med Okänd OKÄND.

Barn:

Påhl SIMONSSON (SIMSSON). Född 1510 Säljesta, Järvsö (X).

XI:529 Måns (Magnus) SIMONSSON (SIMSSON). Född 1510 Säljesta 14, Järvsö (X).

Pehr SIMONSSON (SIMSSON). Född 1510 Säljesta 14, Järvsö (X).


 

XII:1058 fm ff ff mf ff fm

Okänd OKÄND.XII:2209 mf ff mf mf ff ff

Oluf JONSSON. Född 1500. Född omkring 1500 Härstammning okänd

Biografi: Nämnes enligt 1550-1562 års jordbok som bonde i Nor, enligt 1562 års boskapsräkning ägare till 7 kor

X 25 1 N I

Registerbeteckningen 1 N omfattar en Järfsösläkt med utgång från jordenummer 1 i Nor

Barn med Okänd OKÄND.

Barn:

XI:1105 Pehr OLUFSSON. Född 1530.XII:2210 mf ff mf mf ff fm

Okänd OKÄND.


Här slutar tills vidare min släkt på farmors sida, denna sida uppdateras om jag hittar nya släktingar på denna gren. Hoppas ni haft nytta och nöje med att läsa om min farmors släkt.


Ingrid Bengtsson.