NORRBO och GAMMELSTRÄNG
Konsumentkooperationen som varuförmedlare genom butiker och varubussar.


Det fanns ganska tidigt av detta århundrande grogrund i det lilla Norrbo för en konsumentkooperation.

Man vet att åtminstonde år 1905 kanske redan 1904 fanns en konsumtionsförening verksam i Norrbo.

Allmänheten av i dag har ganska ringa och svävande kännedom därom, var och när så var fallet.

Vid Näsvikens handelsförenings årsstämma 1934-03-11 var kooperativa förbundets dåvarande arkivarie Axel Pålman

föredragshållare och yttrade därvid "År 1905 hade Norrbo konsumtionsförening årssammanträde med föredrag

och föredragshållare var jag". KF´s historiska arkiv

har inget arkivmatrial som kan lämna uppgifter om denna förening annat än ett registerkort med följande anteckning:

Hålsjö konsumtionsförening 1906-1908 11-12. Stadgar 1907. Dock värdefullt i och för sig, då därmed visas att föreningen

fanns registrerad på riksnivå. Därför visas här hur föreningens

verksamhetstid och var den bedrivits, tagits fram.


Först och främst en intervju 1986-06-25 men en av de få personer som ännu minns den tiden nämligen fru Signe Westberg.

Född 1896-04-12. Det var i hennes hem det började, nuvarande Hålsjö 1:18, det var en gård efter byvägen mitt emot

nuvarande ekonomibyggnad och på samma sida av vägen som den.

Godtemplarlogen Hålsjö Borg som bildades 1902-05-11 hyrde lokal i denna gård. De byggde egen lokal 1903 nuvarande

Folkets Hus och flyttade in där på hösten samma år. Efter detta hyrde Hålsjö konsumtionsförening den lokal som logen

disponerat. Lokalen var inrymd i gårdens västra del. Gården stod med långsidan mot vägen.


Alldenstund arkivarie Pålman var där vid årsstämman 1905 måste således verksamheten börjat 1904.

Enligt Sigrid Westberg köpte Erik Eriksson (Ersa) hemmanet med denna gård när han gifte sig 1907-17-11 han rev denna gård

och använde matrialet vid byggande av den nya gården.


Det är känt att Erik Hallen var handelsföreståndare med Karin Jansson som biträde. Detta har bekräftats av hans levande

dotter Karin Håkansson Hålsjö.

Enligt en anteckning i Gävleborgs läns försäkringsregister för Norrbo hade lanthandlaren Olof Andersson-Trolin anmält

flyttning 1908-09-01 till konsumtionsföreningens lokal, han var därefter föreningens föreståndare. Enl. Sigrid Westberg var

denna lokal en gård på Hålsjö s. 2. kallad Mogabacken efter vägen till Gammelsträng något öster om konsumbutiken som

tidigare låg där, nu nedlagd.


Om man återgår till försäkringsbolagets register finner man antecknat att konsumtionsföreningens verksamhet upphört

1910-05-01. Föreningens verksamhetstid blir efter detta hos Hålsjö 1:18 1904-1908-09-01 och hos Hålsjö s 2.

Mogabacken 1908-09-01-1910-05-01

Enligt Sigrid Westberg köpte Karl Larsson denna gård Mogabacken och rev den och byggde ny gård till föreningens lokaler och

tecknat sig för försäkring av den nya byggnaden; respektive, 1909 och 1911. Det kan med dessa framtagna uppgifter visa sig

att det lilla Norrbo varit tidigt

igång med att anamma den kooperativa rörelsen liksom även Näsviken som startade sin första kooperativa förening "Union"

1907-10-20.


Man bör ha i minnet att Kooperativa förbundet bildades som de kooperativa föreningarnas riksorganisation först 1899-09-05,

och lagen om ekonomiska föreningar i Sverige endast-några år tidigare 1895 antagits av riksdagen. Av vilken anledning

Hålsjö konsumtionsförening upphörde 1910 är varken känt eller utforskat. Däremot är det beskrivit att föreningen, "Union"

gick i konkurs 1919-05-26.

Det förtjänar nog beaktas att Kooperativa förbundet först 1904, började bedriva affärsverksamhet, tiden dessförinnan

var nog närmast att betrakta som agenturverksamhet men inte minst värdefull var nog dess samornande och rådgivande

uppgift för föreningarna ute i landet.


Det var långt senare som kooperativa förbundet satte igång industriell produktion nämligen 1922.

I vart fall reorganiserades aldrig Hålsjö konsumtionsförening i Näsviken däremot slog sig intresserade personer samman och

bildade ny förening Näsvikens Handelsförening redan samma år som "Union" gick i konkurs. Det kom att visa sig att denna

förening blev bestående.

Redan första året hade 67 medlemmar aslutit sig till föreningen, som då kunde visa en omsättning på 68.000:-

Intresset och framgången gjorde att 10 år efter starten 1928 var medlemsantalet 416 och omsättningen 310.000:-

Sedan 1927 hade butik öppnats i Sörforsa och 1929 även i Hamre.


I början på 1930-talet hade kooperativt intresserade vädjat om informationsmöte för att utröna intresset för

kooperativ butik i Norrbo. Vid detta möte fick tre personer i uppdrag att ordna med teckningslista för att vinna intresse hur

stort intresset var.

Resultatet blev 74 tecknade. De som ombesörjde listorna var Olof Persson, Ängebo gård, Jonas Persson, Hålsjö och

Jonas Grym i Backmo. Styrelsen inskaffade då en varubuss som började sina turer i Oktober 1935.

Varubussen besökte Gammelsträng, Bästdal och Backmo måndagar. På tisdagar var det

Trogsta-Klångsta-Matnäs-Mickje Sunnan-Bäck-Lumnäs-Rödmyra-Tronbo Ölsund-Björkmo, som besöktes, onsdag ingen tur.

Torsdag besökte varubussen Tussmora-Långgatorna Simabo-Bästdal-Stensgärde-Backmo.

Fredagar gick turen till Sågbäcken-Hamre-Smedsgården-Vålsta Rumsta-Forsastation-Rolfsta. Lördagar Hålsjö-Norrbobyn.

Eftersom Forsa och Norrbo kommuner vid den tiden ännu var självständiga och föreningen hade både kontor och butik i

Forsa beslöts att inrätta fast butik i Norrbo för att uppfylla de krav och förordningar som lagen ställde vid kringfarande av

varor i kommunen.

Då uppfördes en kiosk i Hålsjö på Albin Gunsth´s område som öppnades 1937-04-01.


Det upplag varor för försäljning som varit inrättade i Ängebo gård vid varubussens start upphördes när den så kallade

Norrbodepån i Hålsjö öppnades. Kiosken förestods av fru Gunhild Gunsth och konstaterade styrelsen i 1938 års

verksamhetsberättelse "

Att den visat ett över förväntan gott omsättningsresultat, nära 10,000:-."


Nu kom 1939 ett nytt världskrig som trots att Sverige icke var inblandat ändå förde med sig besvärligheter såsom

restriktioner och ransoneringskort. Som bland annat gjorde att varubussen fick upphöra med sina turer från och med

1940-06-15.

För att kompensera kunderna i Norrbo för de uteblivna tjänsterna, upprättades i Gammelsträng en butik i Jonas Kring´s

stora mangårdsbyggnad nuvarande Gammelsträng 6:17.

Denna butik öppnades 1940-06-01 Jonas Kring ställde även upp att med häst och fordon transportera varor från Näsviken

till denna butik och till depån i Hålsjö.

År 1941-10-10 öppnades butik även i Byberg som då blev föreningens sjätte butik. När alla butiker varit igång 1942 hade den

sammanlagda omsättningen kommit upp till 697.000:- varav i Gammelsträng 45.600:- och i Hålsjödepån 4.700:-


År 1944 inköpte föreningen en tomt centralt belägen i Hålsjö i avsikt att där uppföra en butik anpassad efter ortens behov.

Dessa planer verkställdes icke all den stund handlare Erik Tenggren erbjöd föreningen sin stora handelsfastighet minst lika

centralt belägen som föreningens tomt. Denna fastighet Hålsjö 2:40 förvärvades av föreningen 1946-04-01,

Föreningens förut inköpta tomt såldes till polisman Gustav Friberg.


Handlare Erik Tenggren hade dessförinnan sålt sin i Norrbobyn belägna filial Norrbobyn 20:1 till handlare

Erik Törnblom, Bjuråker. Ungefär samtidigt köpte föreningen handlare Sigrid Perssons i Gammelsträng varulager i samband

med att hon anställdes som butiksföreståndare vid föreningens butik i Gammelsträng. Kiosken lades ner i samband med inköpet

av Tenggren´s.


Denna lilla historik är som framgår av inledningen avsedd att kortfattat skildra konsumentkooperationen i Norrbo hur den

började i den lilla byn Norrbo.

Tyvärr är det inte möjligt att räkna upp alla dem som gjort insatser, dels som förtroendevalda dels som anställda.

Ett par undantag måste dock ske utan att därmed förringa de andras insatser, nämligen att Astrid Andersson-Åslin började

som helt ung sin tjänst i Hålsjö butiken då föreningen förvärvade densamma och hela tiden varit den trogen till dess att

hon 1985 drabbades av sjukdom, som omöjliggjorde fortsatt arbete i butiken.


Ej heller kan man undlåta att framhålla att förutvarande Domuschefen i Hudiksvall, Yngve Olsson började som biträde just i

denna butik på 1950-talet.

Slutligen ska nämnas de affärschefer som lett Näsvikens Handelsförenings öden och sedemera, Iggesunds.

Den som nämns som affärschef under gamla föreningen "Union" år 1907-1919 är Martin Jansson och som sedemera var

första affärschef 1919-1924 när Näsvikens Handelsförening bildades, sedan anställdes Knut Oltzen, 1925-1932

han efterträddes av Gunnar Signell, 1932-1954

och som 1955 efterträddes av Hilding Schüssler som när fusionen med Iggesund 1969-01-01 blev denna förenings chef.

Han avgick i och med 1974 års verksamhet och efterträddes av Alf Forslund som var föreningens sista affärschef.

Då det slutligen gäller butiksförståndare i Norrbo är dessa redan nämnda vad det avser den första föreningen i

Hålsjö konsumentförening 1904-1910. Sedan Näsvikens Handelsförening började sin verksamhet i Norrbo genom

varubussens turer, så var Gustav Olsson både chaufför och butikschef på den.

Butiken i Gammelsträng Gustav Olsson, 1940-01-06 till 1942-10-01, Albin Gunsth, 1942-10-011 till 1946-05-15,

Sigrid Persson, 1946-05-15 till 1950-05-31, Sigbritt Andersson, 1950-05-31 till 1951-08-01,

Lars Hansson, 1951-08-01-1955-09-01,

Ture Johansson, 1955-09-01-1958-04-30, Astrid Johansson, 1958-04-30-1959-04-30, då lades butiken ner....

I Hålsjö butiken före detta Tenggren´s var 1946-04-01 till 1949-04-01 Robert Hamren butikschef, han öppnade sedan 

egen butik i Näsviken där han också hade en varubuss, Hamrens Livs. Sten Hagström, 1949-04-01 till 1950-05-15,

Göte Matsson, 1950-05-15 till 1955-05-31, Torgny Lindgren, 1955-05-31 till 1956-12-11,

Tage Jonsson, 1956-12-01 till 1986-04-30, Ann-Christine Eriksson, 1986-04-30


Norrbo i Augusti 1986
Albin Gunsth


Själv tycker jag att Albin Gunsth när han "plockar" fram några som betytt mycket för Norrbobutiken, glömmer bort en stor

profil som inte bara ledde konsum Norrbo i 30-år utan också betydde mycket för hela bygden, han arbetade på 1950-talets

början som biträde i Näsviken, senare också auktionist han anordnade auktioner i Norrbo, jag menar att

Tage Jonsson, 1956-12-01 till 1986-04-30 är den störste profilen av konsum Norrbos butikschefer.

Det kan också tilläggas att Yngve Olsson arbetade i Näsviken tillsammans med Sven Åslund som biträde i början på 1950-talet

och fram till dess snabbköpsbutiken öppnade i Näsviken. Yngve arbetade i specialavdelningen som det kallades då.

Nu är ju också konsum Norrbo nedlagt och i med nedläggningen i Näsviken så är denna epok med "Union",

Näsvikens Handelsförening, Byberg, Hamre, Forsa, Gammelsträng och Hålsjö slut efter 100 år, 1904 då troligtvis

Norrbobutiken öppnade till 2004 då Konsum i Näsviken lades ner. Sorry!!!
Till sist en bild från Konsum Hålsjö, då man gjorde om till snabbköp.

Man kan se överst till vänster Martin Lindström, man ser också i mitten av bilden Marta "Macko" Malmqvist och Vera Eriksson,

längst fram till vänster "Guden" i Konsum Näsviken Erik "Rationelliseraren" Westling.